دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، بهمن 1398 
طراحی الگوی انتخاب رشته‌-محل داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی برق

صفحه 149-180

10.22080/eps.2020.2921

ابوالقاسم نادری روشناوند؛ ابراهیم خدایی؛ جعفر عبادی؛ مرتضی فیروز آبادی