درباره نشریه

گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران در راستای تلاش برای ایجاد زمینه های مناسب تولید دانش در حیطه آموزش عالی، اشاعه تحقیقات علمی آموزش عالی در سطح ملی و بین المللی، همکاری با دستگاههای اجرایی آموزشی و پژوهشی و تحلیل مسائل  برنامه ریزی  در جهت کاهش خلاء مطالعات در حوزه  برنامه ریزی آموزشی فصلنامه ای را با عنوان مطالعات برنامه ریزی آموزشی  (رویکرد علمی-پژوهشی) با  کسب مجوز (شماره 179855  مورخ 14/9/1390) از  وزارتین علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می نماید. این فصلنامه نشریه ای دانشگاهی است که در نظر دارد به انتشار پژوهش های نظری و آزمایشی معطوف به مسائل برنامه ریزی آموزشی  بپردازد.