اهداف و چشم انداز

هدف اصلی مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی گسترش مرز های دانش در زمینه برنامه ریزی آموزشی ، بررسی موضوعات و مسائل برنامه ریزی آموزشی و ارائه راه حلهای مناسب ، نشر یافته های جدید در این زمینه ، ارائه دستاورد های نظری و کاربردی بر پایه روشهای پزوهشی معتبر می باشد. همچنین فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی با هدف ارتقا تحقیقات علمی برنامه ریزی آموزشی در سطح ملی و بین المللی، همکاری با دستگاههای اجرایی آموزشی و پژوهشی و تحلیل مسائل برنامه ریزی آموزشی سیاست های زیر را پیگیری می نماید:
- حمایت از تحقیقات پایه ای در رابطه با نظریه های برنامه ریزی آموزشی که مبتنی بر شرایط آموزشی ، سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.
- کمک به توسعه روش ها و تکنیک های برنامه ریزی آموزشی.
افزایش شناخت در رابطه با ارزیابی برنامه ریزی آموزشی و انتقال تجربیات و درس های گذشته و یافتن استراتژی های بهینه در زمینه برنامه ریزی آموزشی..
- جلب مشارکت محققان سایر کشورها و فراهم سازی بستری برای برقراری تبادل علمی و انتقال تجربیات محققان سایر کشورها بویژه با محققان کشورهای اسلامی.


این فصلنامه به صورت تخصصی در زمینه برنامه ریزی آموزشی است. بنابراین هئیت تحریریه این مجله مقالاتی را مورد بررسی قرار می دهد که بطور تخصصی در حوزه برنامه ریزی آموزشی و محور های آن نوشته شده باشد:

 

محور های فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی:


برنامه ریزی آموزشی در نظام های آموزشی


 نظریه پردازی ، روش شناسی و سنخ شناسی در برنامه ریزی آموزشی


 نظریه ها و رویکرد های نو در برنامه ریزی آموزشی


 ارائه مدل‌های کاربردی برنامه ریزی آموزشی برای نظام های آموزشی


 مطالعات تطبیقی در حیطه برنامه ریزی آموزشی


 سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی


 برنامه ریزی آموزشی ، اشتغال زایی و آموزش های فنی حرفه ای


 مطالعات تجربی – نظری مربوط به الگو و فرایند های برنامه ریزی آموزشی


 برنامه ریزی آموزشی در مراکز آموزش عالی


 آینده پژوهی در نظام های آموزشی با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی


 برنامه ریزی آموزشی ، اقتصاد ، سیاست و جامعه


 ارزشیابی و اعتبار سنجی فعالیت های آموزشی با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی


 فناوری اطلاعات و برنامه ریزی آموزشی


 آسیب شناسی برنامه ریزی آموزشی