دریافت هزینه داوری و چاپ از نویسندگان مقالات

                                                                                            باسمه تعالی

 

دریافت هزینه داوری و چاپ از نویسندگان مقالات

 

به اطلاع محققین محترم می رساند بر اساس نامه شماره 26422/33/93ص مورخ 26/4/95 معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه به استناد مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه مازندران در تاریخ 26/04/1395 مقرر گردید جهت  بررسی مقالات (هزینه داوری) مبلغ ششصد هزار ریال (100.000) و جهت  چاپ مقالات مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال  (1.200.000) از نویسندگان مقالات دریافت شود. نویسنده مسول مکاتبات، می تواند بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر به  شماره حساب  شبا 660100004001073903022968  نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی پژوهشی و تحقیقاتی با شناسه پرداخت 30507395119500001400264888203 و ردیف درآمدی140107  جهت دریافت هزینه داوری و چاپ مقالات در نشریات  اسکن فیش واریزی را از طریق سامانه نشریات، بهمراه فایل های دیگر بارگذاری نماید. لازم به یاداوری است دریافت هزینه برای مقالات ارسالی از تاریخ مصوبه الزامی است

                                                                                                                     سردبیر پژوهشنامه