فرایند پذیرش مقالات

 فرایند پذیرش داوری در فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی 

مدت زمان فرایند داوری در فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی بین چهار تا شش ماه می باشد .