واکاوی عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان کنکور با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان کنکور رشته­های تحصیلی (علوم انسانی، فنی و پایه) در مقاطع مختلف با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون می­باشد. روش پژوهش از نظر هدف،­ کاربردی و از لحاظ نحوه­گردآوری داده­ها به روش کیفی موردی انجام گردید. از مصاحبه و اسناد جهت تعیین عوامل و نشانگرهای موثر در ارزیابی وضعیت تحصیلی داوطلبان و اولویت­بندی آنها استفاده شد. از روش تحلیل محتوا برای تحلیل یافته­های مصاحبه و اسناد استفاده شد. با استفاده از نمونه­گیری هدفمند۱۰ نفر برای مصاحبه انتخاب شدند. با استفاده از نمونه­گیری در دسترس نیز ۴۳ سند مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که عوامل خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، فردی و روانی، اقتصادی، و آموزشی به عنوان عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان تعیین و نشانگرهایی برای این عوامل مطرح شدند. در اولویت بندی نتایج مشخص شد که از عامل فردی معیار جنسیت، از عامل خانوادگی معیار سطح سواد اعضای خانواده، از عامل اقتصادی معیار وضعیت اقتصادی، از عامل روانی معیارهای انگیزه پیشرفت، خود کارآمدی و سلامت روان، از عامل اجتماعی- فرهنگی معیار محل سکونت (همراه خانواده، خوابگاه)، از عامل آموزشی معیار معدل بالاترین اولویت­ها را به خود اختصاص داده­اند. در نتیجه گیری می‏توان گفت برخی از معیارها و عوامل هستند که می‌توانند بر وضعیت تحصیلی داوطلبان تاثیر بیشتری داشته باشند لذا لازم است که با توجه به هر مقطع و رشته تحصیلی به بهبود آنها پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of factors affecting educational status of volunteers using Shannon Entropy technique

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • zahra maarefvand 2
  • jalil fathabadi 1
1 .
2 دانشگاه شهید بهشتی
چکیده [English]

Aim: This study aimed at analyzing factors affecting educational status volunteers Entrance examination (humanities, technical and fundamental) at different levelsusing Shannon Entropy technique.
Methodology: The study was functional-qualitaive (case study). Interviews and documents used to determine the effective indicators in the evaluation of educational status volunteers and to prioritize them. The content analysis was used to analyze the data. Using purposive sampling, 10 experts were selected for interview. Using the available sampling were examined 43 documents.
Findings: Family, social, cultural, personal, psychological, economic and educational factors were identified asfactors affecting the educational status volunteers andindicators were considered forthesefactors.To prioritize results determined from the individual factor gender criteria, from the family factor the level of education of family members criteria, from the economic factors the economic situation criteria, from the psychological factor achievement motivation, self-efficacy and mental health criteria, from the socio-cultural factor location (home, dormitory) Criteria, from the educational factor grade point average criteria, allocated highest priority.
Result:There are some criteria and factors that can influence the volunteers' educational status more than other factors. It is necessary to improve them according to each degree and field of study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational status
  • education level
  • volunteer
  • discipline
  • ShannonEntropy technique
آذر، عادل (1380). بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده ها در تحلیل محتوی. نشریه علوم انسانی الزهرا، دوره 11، شماره 38-37، صص 18-1.
باکویی، فاطمه؛ خیرخواه، فرزان؛ سلملیان، هاجر و امیدوار، شبنم (1389). بررسی عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل. گام­های توسعه در آموزش پزشکی، دوره هفتم، شماره اول: 50-44.
پاشایی، زهره (1388). بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله با هیجانات با رویکرد شناختی اجتماعی در کاهش اضطراب امتحان، استرس، افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
تمنایی­فر، محمدرضا؛ نیازی، محسن و امینی، محمد (1386). بررسی مقایسه­ای عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان مشروط و ممتاز. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، سال چهاردهم، شماره 24: 52-39.
جاراللهی، عذرا (1380). بررسی ارتباط وضعیت تحصیلی دانشجویان با نابهنجاری­های اجتماعی.نشریه جامعه شناسی و علوم اجتماعی، شماره­های 15و 16: 147-168.
جمالی، احسان (1390). تاثیر موقعیت اجتماعی اقتصادی بر عملکرد تحصیلی، پایان نامه دکتری دانشگاه شهید بهشتی.
جوهری، زهرا، دواتی، علی و یوسفی، علیرضا (1391). وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد طی سال­های 1371 تا 1388. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره یازدهم، شماره نهم، 1289-1282.
حاجی میر رحیمی، سید داوود (1386). بررسی مولفه­های برنامه­ریزی آموزشی در نظام آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. زراعت و باغبانی، شماره 77، 71-55.
حجازی، یوسف (1383). نقش عوامل اقتصادی- اجتماعی در موفقیت تحصیلی و عملکرد شغلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران. نامه علوم اجتماعی، شماره23: 42-27.
خیر، زهرا (1391). بررسی القا استرس بر عملکرد حافظه فعال محرک های هیجانی در دو گروه با عملکرد تحصیلی قوی و ضعیف در دو جنس، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه بهشتی.
روحی، قنبر و آسایش، حمید (1391). وضعیت انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره 12، دوره 3: 159-152.
سامانی، سیامک و جوکار، بهرام (1381). بررسی میزان کارایی نمرات سراسری در پیش­بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان برخی رشته­های تحصیلی دانشگاه شیراز، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره هجدهم، شماره دوم،146-136.
صادقی، مصطفی؛ باقریان، علی (1391). دیدگاه اعضای هیئت علمی در مورد وضعیت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه­های علوم پزشکی ایران. مجله آموزش در علوم پزشکی، شماره10:  721-730
عنایتی­نوین­فر، علی (1389).  مقایسه عوامل موثر بر انتخاب رشته و میزان رضایت دانشجویان در بین دانشجویان دانشکده فنی و دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، پایان­نامه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.
گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال جویس(1391). روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌ شناسی. ترجمه احمدرضا نصر و همکاران. تهران: نشر دانشگاه شهید بهشتی.
فرایند برنامه­ریزی آموزشی(1388). تالیف گروه مشاوران یونسکو، ترجمه فریده مشایخ. انشارات مدرسه.
مدهوشی، مهرداد؛ زالی، محمدرضا؛ نجیمی، نسیم (1388). تشکیل خانه کیفیت در نظام آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره51.
Farooq, M.S.; Chaudhry, A.H.; Shafiq, M. & Berhanu, G. (2011). Factors Affecting Students’ Quality of Academic Performance: A Case of Secondary School Level. Journal of Quality and Technology Management, 7 (2): 1–14.
Guolla, M. (­1999). Assessing the teaching quality to student satisfaction relationship: Applied customer satisfaction research in the classroom. J Mark Theory Pract; 7(3):87–97.
Garger, J.; Thomas, M. & Jacques, P.H. (2010). Early antecedents to students' expected performance.International Journal of Educational Management, 24 (2): 129-138.
Kyoshaba, m. (2009) factors affeting academic performance of undergraduate students at Uganda  CHristian university, available at: news.mak.ac.ug
Mlambo, V. (2011). An analysis of some factors affecting student academic performance in an introductory biochemistry course at the University of the West Indies, Caribbean Teaching Scholar, 1 (2): 79–92.
Nonis, S. A., Hudson, G. I. (2006). Academic performance of college students: influence of time spent studying and working. Journal of Education for Business, pp. 151-161.
Smith, W. & K. Hoy, (2007). Academic optimism and student achievement in urban elementary schools.Journal of educational administration, 45 (5): 556 – 568.
Xiao, H., & Smith, S. L. (2006). Case studies in tourism research: A state-of-the-art analysis. Tourism Management, 27(5), 738-749.