اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر ابراهیم صالحی عمران

برنامه ریزی آموزشی استاد برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران

edpes60hotmaile.com

مدیر مسئول

دکتر محسن حاجی تبار فیروزجایی

برنامه ریزی درسی استاد یار برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران .

m.hajitabarumz.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر زینب کرمخانی

برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی ، گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران

karamkhani.zeynabgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر یدالله مهر علیزاده

توسعه منابع انسانی استاد رشته توسعه منابع انسانی گروه. علوم. تربیتی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه. چمران. ایران

ymehralizadehgmail.com

دکترنعمت الله عزیزی

برنامه ریزی آموزشی استاد برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، ایران

nematollah.azizimail.com

دکترمحمود شارع پور

جامعه شناسی هویت قومی استاد جامعه شناسی هویت قومی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، ایران

sharepouryahoo.com

دکتر حمید رضا آراسته

مدیریت آموزشی استاد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت،دانشگاه خوارزمی،ایران

heplanningyahoo.com

دکترمحمدرضا آهنچیان

فلسفه تعلیم و تربیت استاد فلسفه تعلیم و تربیت ،گروه آموزشی مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران

mrahanchianco.uk

دکتر مهرداد مدهوشی

مدیریت سیستم های اطلاعاتی استاد مدیریت سیستم های اطلاعاتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، ایران .

mmadhoshiyahoo.com

دکتر صمد ایزدی

برنامه ریزی درسی دانشیار برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه مازندران، ایران .

sizadiumz.ac.ir