تأملی انتقادی بر سیاست‌ها و سازوکارهای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در تناسب با موازین دانشگاه کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه فنی وحرفه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه اموزش عالی دانشگاه کردستان رئیس مرکز فنی و حرفه ای خواهران بابل

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه مازندران

چکیده

 
پژوهش حاضر با هدف تحلیل سیاستها و سازوکارهای آموزشی دانشگاه فنی حرفه­ای به عنوان یک مطالعه موردی در صدد است تا کم و کیف  برنامه­های آموزشی این دانشگاه را تحلیل، چالش ها و آسیب های پیش رو را شناسایی و استراتژیهایی را برای بهبود کیفیت و عملکرد آموزشی و پژوهشی این دانشگاه پیشنهاد نماید. روش پژوهش، کیفی چندگانه و از نوع تحلیل سند و پدیدارنگاری است. مشارکت­کنندگان 12 نفر از مدیران دانشگاهی و کارفرمایان ذیربط در حوزه رشته­های فنی بودند که به صورت هدفمند انتخاب و با آنان مصاحبه شد. برای تحلیل یافته­ها  نیز از روش تحلیل محتوای کیفی با تأکید بر مؤلفه­­های اصلی استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان داد؛ با وجودیکه دانشگاه مورد مطالعه از نظر سیاست ها و سازوکارهای تعیین شده حتی­المقدور در اسناد بالا دستی با سنت دانشگاه های کارآفرین همسویی دارد اما در عمل با مجموعه­ای از چالش­های محیطی زمینه­ای، ساختاری و  محتوایی دسته و پنجه نرم می کند که عدم توجه به آنها و عدم ارائه راه حلی برای این چالش ها، نه تنها اثر بخشی و کارآمدی دانشگاه  را تحت الشعاع قرار می دهد بلکه باعث می­شود که در تقابل با فلسفه­ وجودی و چشم­انداز راهبردی آن قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.A Critical Reflection on Vocational Training Policies and Mechanisms in Consistency with Entrepreneurial University Standards: (Case Study: Technical and Vocational University)

نویسندگان [English]

 • somayeh mohammadizad 1
 • Nematollah Azizi 2
 • Ebrahim Salehi Omran 3
1 PhD student in higher education development planning The University of Kurdistan ۳۱/۵۰۰۰ head of Center Technical and professional Babol
2 Professor, Department of Education, University of Kurdistan
3 Professor, Department of Education, University of Mazandaran
چکیده [English]

.
This paper aims to analyze the policies and mechanisms of the Technical and Vocational University as well as to analyze the quality of educational programs, to identify the challenges ahead and to suggest strategies for quality improvement and the university's educational and research performance. As a multi-qualitative research, the study was based on document analysis and phenomenology. Participants included 12 academic executives and relevant employers in technical fields who were purposefully selected and interviewed. Qualitative content analysis method with emphasis on the main components was also used to analyze the findings. The findings showed that although the university in its policies and mechanisms works in line with the traditions of entrepreneurial universities, but in practice suffers from a set of contextual, environmental, structural and content challenges, that failing to address them not only overshadows the effectiveness and efficiency of the university, but also runs counter to its existential philosophy and strategic vision.
 

 • ثابت نژاد، حمیدرضا. فرخی، حسین و ناتری شمس، سمیه (1390). بررسی مشکلات ناشی از ورود دستگاه های مختلف به آموزش های فنی و حرفه ای در راستای بهبود مدیریت و اثر بخشی مهارت های آن. قابل دسترسی در:                   
 • http://www pi.irantvto.ir /uploads/84_718_73_asibshenasi
 • رضایی، بیژن و پژوهان، ایوب. (1398). قابلیت­ها و موانع فراروی دانشگاه رازی برای تبدیل به دانشگاه کارآفرین. فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال یازدهم، شماره 1، 15-31.
 • صالحی عمران، ابراهیم. (1393).آسیب شناسی مدیریت آموزش های مهارتی کشور، فصلنامه مهارت آموزی، شماره8، 25-48.
 • عزیزی، نعمت اله. (1383). اشتغال و اموزش عالی: راهبردهای پیوند آموزش عالی با نیازهای بازار کار. فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی شماره 1، 171-197.
 • عزیزی، نعمت اله. (1396). ضرورت اصلاحات در آموزش عالی: تأملی بر چالشهای تحصیلات دانشگاهی در ایران. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.عزیزی، نعمت اله. ( 1388). آموزش عالی و اقتصاد یادگیرنده: نگاهی به انتظارات نظامهای اقتصادی دانایی- محور از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی. در محمد یمنی: رویکردها و چشم اندازهای نو در آموزش عالی، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. صص: 436-395.
 • فکور، بهمن. (1387). دانشگاه کارآفرینی: مفهوم، زمینه های پیدایش و نحوه دستیابی. رشد فناوری، سال پنجم، شماره 17، 35-42.
 • کردنائیج، اسداله. احمدی، پرویز. قربانی، زهرا و نیاکان لاهیجی، نازیلا. (1391). بررسی ویژگی های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس. فصلنامه توسعه کارآفرینی، شماره3، 47-64.
 • گال، مردیت. والتر،بورگ و گال، جویس. (1384). روش های تحقیق کمی وکیفی در علوم تربیتی. تهران: انتشارات سمت.
 • میری کرم، فرشته و رضایی، روح الله. (1391). کارآفرینی دانشگاه و دانشگاه کارآفرین.کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب وکارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران.
 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه فنی وحرفه ای (1392).دانشگاه فنی وحرفه ای(دانشگاهی متفاوت ، ارزش مدار،کارآفرین الگویی از دانشگاه نسل سوم)تهران:معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فنی وحرفه ای. 
 • Adams, J. D., Chiang, E. P., & Starkey, K. (2001). Industry-university cooperative research centers. The Journal of Technology Transfer, 26 (1–2), 73–84
 • Azmanirah, R., Nurfirdawati, M., Marina, I., and Jamil, A. (2014). Assessment Practices for Competency Based Education and Training in Vocational College, Malaysia. Procardia - Social and Behavioral Sciences, 112, 1070 – 1076.
 • CEDEFOP (2015). Stronger VET for better lives: Cedefop's monitoring report on vocational education and training policies 2010-14. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Clark, B. (1998). Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of transformation. Higher Education, 38, 373–374.
 • Dalmarco, G., Hulsink, W., and Blois, G. (2018). Creating entrepreneurial universities in an emerging economy: Evidence from Brazil. Technological Forecasting and Social Change, 135, 99-111.  
 • Dickson, P. H., Solomon, G. T. and Weaver, K. M. (2008). Entrepreneurial selection and success: does education matter?. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15 (2), pp.239–258.
 • Duval-Couetil, N. (2013). Assessing the impact of entrepreneurship education programs: challenges and approaches. Journal of Small Business Management, 51 (13), 394–409.
 • Etzkowitz, H. (2004). The Evolution of the Entrepreneurial University. International Journal of Technology and Globalization, 1 (1), 64-77.
 • Fetters, M., Greene, P.G., Rice, M., and Butler, J. S. (2010). The development of university-based entrepreneurship ecosystems: Global practices. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Gibb, A. (2013). The Entrepreneurial Concept: 20 Key Questions. In Coyle, A. Gibb, G. Haskins (eds) The Entrepreneurial University: From Concept to Action. London: NCEE and UUK, pp. 10-17.
 • Grimaldi, R., & Grandi, A. (2005). Business incubators and new venture creation: An assessment of incubating models. Technovation, 25 (2), 111–121.
 • Guerrero, M. Urbano, D. (2010). The development of an entrepreneurial university. Journal of Technology Transfer, Springer. 1-32.
 • Hannon, P. (2013). Letter from Academia Why is the Entrepreneurial University Important? Journal of Innovation Management .1(2),10-17.
 • Hoskisson, R., Covin, J., Volberda, H. and Johnson, R. A. (2011). Revitalizing entrepreneurship: the search for new research opportunities. Journal of Management Studies, 48 (6), pp.1141–1168.
 • Kew, J., Herrington, M., Litovsky, Y. and Gale, H. (2013). GEM YBI Youth Report: The State of Global Youth Entrepreneurship. Cape Town: Global Entrepreneurship Research Association/Youth Business International.
 • Kirby, D. A. (2005). Creating entrepreneurial universities in the UK: Applying entrepreneurship theory to practice. Journal of Technology Transfer. 31(5), 599- 603.
 • Lazzeretti, L., and Tavoletti, E. (2005). Higher education excellence and local economic development: The case of the entrepreneurial university of Twente. European Planning Studies, 13(3), 475–493.
 • Lee, S. M., and Peterson, S. (2000). Culture, entrepreneurial orientation, and global competitiveness. Journal of World Business, 35 (4), 401-416.
 • Littke, K., Thång, P. (2015). Learning at work in Higher Vocational Education. Nordic Journal of Vocational Education and Training. 5,1-17.
 • Matlay, H. (2008). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial outcomes, Journal of Small Business and Enterprise Development, 15 (2), 382-396.
 • Medda, G., Piga, C., & Siegel, D. S. (2004). University R&D and firm productivity: Evidence from Italy. The Journal of Technology Transfer, 30 (1–2), 199–205.
 • Morris, M. H., Webb, J. W., Fu, J., Singhal, S. (2013). A Competency‐Based Perspective on Entrepreneurship Education: Conceptual and Empirical Insights. Journal of Small Business Management, 51 (3), 352-369.
 • Morris, M.H., Kuratko, D. F. and Cornwall, J. (2013). Entrepreneurship Programs and the Modern University. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Parha, m. (2014). What is Higher Vocational Education and how do we define it? Higher Vocational Education A Collection of Think Pieces. See: aoc.co.uk/sites/default.
 • Premand, P., Brodmann, S., Almeida, R., Grun, R., and Barouni, M. (2012). Entrepreneurship Training and Self-Employment among University Graduates: Evidence from a Randomized Trial in Tunisia. Washinton D C.: The World Bank Publication.
 • Pugh, R., Lamine, W., Sarah, J., and Hamilton, E. (2018). Entrepreneurial university and the region: what role for entrepreneurship departments? Journal of European Planning Studies, 26 (9), 1835-1855.
 • Rideout, E. C. and Gray, D. O. (2013). Does entrepreneurship education really work? A review and methodological critique of the empirical literature on the effects of university-based entrepreneurship education. Journal ofSmall Business Management, 51 (3), 329-351.
 • Salamzadeh, A., Salamzadeh, Y., & Daraei, M. (2011). Toward a Systematic Framework for an Entrepreneurial University: A Study in Iranian Context with an IPOO Model. Global Business and Management Review: An International Journal, 3(1), 30-37.
 • Schulte, P. (2004). The entrepreneurial university: A strategy for institutional development. Higher Education in Europe, 29 (2), 187–191.
 • Sidrat, S., and Ayadi Frikhab, M. (2018). Impact of the qualities of the manager and type of university on the development of the entrepreneurial university. The Journal of High Technology Management Research, 29 (1), 27-34.
 • Siegel, D. S. (2006). Technology entrepreneurship: Institutions and agents involved in university technology transfer (Vol. 1). London: Edgar Elgar.
 • Sieger, P., Fueglistaller, U. and Zellweger, T. (2014). Student Entrepreneurship across the Globe: A Look at Intentions and Activities. Swiss Research Institute of Small Business and Entrepreneurship at the University of St. Gallen.
 • Sultan, S. )2017). Moving from a Traditional into an Entrepreneurial. University: Evidencing from Palestine. International Journal of Business and Social Science, 8 (2), 207-214.
 • Tekin, N., Geckil. T., Koyuncuoglu, O. (2017). Entrepreneurial Univresities Insex: A Scale Development Study,Business and Economic Research, 7 (2): 70-81.
 • Toledano, N., and Urbano, D. (2008). Promoting entrepreneurial mindsets at universities: a case study in the South of Spain, European J. International Management, 2 (4), 382–399.
 • Ulicna, D., Luomi Messerer, K., and  Auzinger, M. (2016). Study on higher Vocational Education and Training in the EU.  Brussels: European Commission
 • van  Stijn, N.,  van Rijnsoever, F. J., and van Veelen, M. (2018). Exploring the motives and practices of university–start-up interaction: evidence from Route 128, The Journal of Technology Transfer, 43 (3), 674–713.
 • Walshok, M., and Shapiro, J. (2014). Beyond Tech Transfer: A More Comprehensive Approach to Measuring the Entrepreneurial University. Academic Entrepreneurship: Creating an Entrepreneurial Ecosystem (Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, Vol. 16), Emerald Group Publishing Limited, pp. 1-36.
 • Welter, F., Smallbone, D. (2011). Institutional Perspectives on Entrepreneurial Behavior in Challenging Environments, Journal of Small Business Management,49 (1), 107-125.
 • Wissema, J.G. (2010). Towards the Third Generation University Managing the University in Transition. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-84844-216-0.
 • Yadollahi Farsi, J., Narges Imanipour, N., and Salamzadeh, A. (2012). Entrepreneurial University Conceptualization: Case of Developing Countries. Global Business and Management Research: An International Journal.4 (2),193-204.