ارائه الگوی استراتژی‌های توسعه منابع انسانی در عصر انقلاب صنعتی چهارم در شرکت‌های شیمیایی مستقر در شهرک‌های صنعتی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، گروه مدیریت اموزشی واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز . ایران

2 استاد مدعو گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز . ایران . و استاد گروه مدیریت آموزشی ، دانشگاه شهید چمران اهواز . ایران .

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 استادیار گروه مدیریت اطلاعات،واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز،ایران

چکیده

مقاله حاضر با هداف شناسایی و ارائه الگوی استراتژی­های توسعه منابع انسانی در عصر انقلاب صنعتی چهارم در شرکت­های شیمیایی مستقر در شهرک­های صنعتی شهر اهواز تدوین شده است. با بهره­گیری از روش پژوهش آمیخته (طرح توصیفی متوالی) و روش جمع­آوری داده­های مثلثی یعنی تحلیل اسناد شرکت­ها، پرسشنامه و مصاحبه نیمه باز این مطالعه اجرا شده است. در بخش کمی با بهره گیری از دو پرسشنامه «نوآوری کارآفرینانه» و «یاددهی و یادگیری سازمانی (آموزش)» و در بخش کیفی با روش داده بنیاد الگوی پارادایمی توسعه منابع انسانی در شرکت­های شیمیایی استخراج گردید. نتایج بدست آمده نشان داده که میانگین نوآوری کارآفرینانه 3 از 5 و میانگین توسعه یاددهی یادگیری سازمانی (آموزش) نیز 3 از 5 بوده است. همچنین عوامل علّی (میل به توسعه طلبی فردی شاغلین)، شرایط زمینه­ای (وضعیت اقتصادی و تورمی اقتصاد و شرایط مالی و هزینه­ای شرکت­ها)، شرایط مداخله­گر (توانمندی و مهارتهای کارکنان)، راهبردهای توسعه منابع انسانی (طراحی نظام راهبردی توسعه منابع انسانی شرکت) و پیامدها (انطباق نیروی کار با نیازهای روز فناوری) شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Human Resource Development Strategies in the Era of the Fourth Industrial Revolution in Chemical Companies Based in Ahwaz Industrial Towns

نویسندگان [English]

 • zahra heybatallahpour 1
 • . . 2
 • gholamhoseen barkat 3
 • marya nasiri 4
2 .
3 Associate professor of educational management .islamic azad university.ahvaz.iran
4 assistant professor ahvaz islamic university.ahvaz.iran
چکیده [English]

The present paper is designed to identify and present a model of human resource development strategies in the era of the Fourth Industrial Revolution in chemical companies based in Ahwaz industrial towns. This study was conducted using a mixed research method and triangular data collection method, namely, corporate documents analysis, questionnaire and semi-open interview. The quantitative part was extracted using two questionnaires: "Entrepreneurial Innovation" and "Teaching and Organizational Learning (Training)" and in the qualitative part the human resource development paradigm paradigm data was extracted in chemical companies. The results showed that the average of entrepreneurial innovation was 3 out of 5 and the mean of organizational learning teaching (education) was 3 out of 5. Also, causal factors, contextual conditions, confounding conditions, human resource development strategies and consequences of teaching and learning (organizational) strategies in the chemical companies were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Resource Development Strategies
 • Educational Planning
 • Fourth Industrial Revolution
 • chemical companies
 • Ahwaz Industrial Town
اسعدی، مرضیه. (1398)، انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد دیجیتال: پیشران‌های رشد اقتصادی پایدار، مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 17: 1-26.
اسکندری، الهام. (1392)، چارچوب پیاد­ه­سازی و اجرایی کردن برنامه­ریزی استراتژیک با تأکید بر حوزه بانکی، پویش، فصلنامه علمی و کاربردی بانک مسکن، 2 (6): 144-167.
خورشید، صدیقه. (1391)، مطالعه اثر میانجی شناسایی فرصت بر روی رابطه بین یادگیری­گرایی و کارآفرینی سازمانی، اولین کنفرانس    بین­المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، قم، دانشگاه پیام نور استان خوزستان، 1-31.
راغفر، حسین. شاه آبادی و ابوالفضل. علی­زاده، سمیرا. (1397)، تأثیر مؤلفه­های اقتصاد دانش بر کارآفرینی در کشورهای منتخب، تحقیقات اقتصادی، 53 (2): 323-344.
رحیمی، ابراهیم؛ عباسی رستمی، نجیبه؛ صفری شاد، فرانک و نوروزی، مهدی. (1397)، رابطه بین قابلیت یادگیری بازار با کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 8 (30): 87-106.
رستمی، رامین و دادفر، ابراهیم. (1395)، مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر آموزش کارآفرینی سازمانی و نوآوری سازمانی در شهرداری­های شهر اردبیل، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین‌شهر، 1-126.
رضایی، مصطفی و مرزوقی، رحمت­اله. (1397)، ارزیابی مؤلفه­های کارآفرینی در برنامه درسی تجربه شده دانشجویان دانشگاه کابل، پژوهش در برنامه­ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه­ریزی درسی)، 15 (31): 50-61.
زمانی، محمود و گروسی مختارزاده، نیما. (1394)، کارآفرینی شرکتی فناورانه، یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد بنگاه: آزمون یک مدل در شرکت‌های دارویی، فصلنامه علمی- پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، ۲۸ (۴): ۹۱-۱۰۸.
شریعت­نژاد، علی؛ امرایی، فیروز و ساعدی، عبدالله. (1394)، تأثیر راهبردهای نوآوری بر توسعه کارآفرینی سازمانی: با میانجی قابلیت‌های یادگیری سازمان (مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی استان لرستان)، نشریه توسعه کارآفرینی، 8 (2): 313-332.
شواب، کلوس. (1396)، انقلاب صنعتی چهارم، مترجم ایرج نبی پور، بوشهر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.
شیرانی، آرش و صادقیان سورکی، مهدی. (1398)، بررسی و ارزیابی رابطه بین یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی کارشناسان دانشگاه اصفهان، چهارمین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، دبیرخانه دائمی کنفرانس، 1-16.
عبدی، حسن؛ محمدزاده، پرویز و بهبودی، داود. (1396)، رفتارشناسی کارآفرینان از دیدگاه اقتصادی با رویکرد مدل‌های گسسته و معادلات ساختاری: مطالعه موردی شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز، پایان­نامه دکتری تخصصی رشته علوم اقتصادی، گرایش اقتصادسنجی، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت، 1-140.
عزیزی، مهدی؛ صادقی، حمید و کرمی، رضا. (1394)، بررسی نقش واسطه­ای یادگیری سازمانی در ارتباط میان هوش سازمانی با چابکی سازمانی، نوآوری­های مدیریت آموزشی، 11 (1): 112-126.
عموزاده، معصومه؛ غلامی، بهمن و منفرد، محمدرضا. (1391)، عوامل بهبوددهنده تمایل به کارآفرینی کارشناسان شهرک­های صنعتی استان ایلام، اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمان­ها، گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، 1-6.
کریمیان، حسن و عطارزاده، عبدالکریم. (1390)، نقش انقلاب صنعتی در تحولات صنایع دستی ایران، مطالعات تاریخ اسلام، 3 (11): 1-22.
مدانلوجویباری، علی رضا و صادقی، مرضیه. (1395)، بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در شرکت­های صنعتی استان مازندران، دومین کنفرانس بین­المللی علوم انسانی با رویکرد بومی- اسلامی و با تأکید بر پژوهش­های نوین، بهشهر، شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه، 1-21.
مرعشیان، فاطمه و صفرزاده، سحر. (1392)، نقش یادگیری سازمانی و انگیزش شغلی در پیش­بینی خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی کارکنان، مجله روانشناسی اجتماعی، 8 (29): 85-98.
مشایخی، زهره. (1391)، خلاقیت و نوآوری درکارآفرینی، اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، خوانسار، دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار، 1-7.
مهرعلی­زاده، یداله. (1397)، مروری بر تحولات انقلاب صنعتی چهارم در جهان و ضرورت باز تعریف استراتژی­های توسعه صنعتی در ایران با استراتژی یاددهی و یادگیری، گزارش همایش اشتغال و کارافرینی مدیران صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان.
مهرعلیزاده، یدالله، صفایی مقدم، مسعود، صالحی عمران، ابراهیم و علم، محمد رضا(1396). مبانی نظری و علمی پژوهش( کمی، کیفی و آمیخته) در علوم انسانی. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز
نوابی زند، کامبیز؛ کفاش‌پور، آذر؛ ناظمی، شمس­­الدین و ملک­زاده، غلامرضا. (1397)، احصاء سازوکار فرایندهای چندسطحی یادگیری سازمانی و تبیین رابطه آن بر عملکرد سازمان‌­های کوچک و متوسط استان تهران، پایان­نامه دکتری تخصصی رشته مدیریت، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1-213.
 
Acosta, B., Acosta, M., & Espinoza, B. (2016), Understanding innovation based on company optics: interpretation mistakes on the types of innovation developed, RAI Revista de Administração e Inovação, 13(4): 295-304.
Altinay, L., Madanoglu, M., De Vita, G., Arasli, H., & Ekinci, Y. (2016), The interface between organizational learning capability, entrepreneurial orientation, and SME growth, Journal of small business management, 45 (3): 871-891.
Bay, M., & Çil, U. (2016), How Well Do Companies Manage Innovation? An Analysis on Low-tech Industries, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235: 709-718.
Caten, C.S., Silva, D.S., Aguiar, R.B., Filho, L.C.P.S., & Huerta, J.M.P. (2019), Reshaping engineering learning to promote innovative entrepreneurial behavior, Brazilian Journal of Operations & Production Management, 16 (1): 141-148.
González-Cruz, T., & Devece, C. (2018), Entrepreneurial innovation, judgment, and decision-making as a virtuous process, International Entrepreneurship and Management Journal, 14: 245-248.
Haase, H., Franco, M., & Félix, M. (2015), Organizational learning and entrepreneurship: evidence of interrelated concepts, Leadership & Organization Development Journal, 36 (8): 906-926.
Hasson, H., Von Thiele Schwarz, U., Holmstrom, S., Karanika-Murray, M., & Tafvelin, S. (2016), Improving organizational learning through leadership training, Journal of Workplace Learning, 28 (3):115-129.
Heinrich, M. (2019), Industry 4.0: How it will affect employment and what skills will be required to match the requirements of the market, https://www.researchgate.net/publication/330995136.
Koizumi, S. (2019), The light and shadow of the fourth industrial revolution, Innovation Beyond Technology, 4: 63-86.
Mantok, S., Sekhon, H., Sahi, G., & Jones, P. (2019), Entrepreneurial orientation and the mediating role of organisational learning amongst Indian S-SMEs, Journal of Small Business and Enterprise Development, 1-16.
Martínez-Costa, M., Jiménez-Jiménez, D., & Rabeh, H.A.D. (2017), The effect of organizational learning on inter organizational collaborations in innovation: an empirical study in SMEs, Knowledge Management Research & Practice, 17 (2): 137-150.
Matthews, R.L., MacCarthy, B.L., & Braziotis, C. (2017), Organisational learning in SMEs: a process improvement perspective, International Journal of Operations & Production Management, 37 (7): 970-1006.
Neefe, D.O. (2001), Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating in traditional and non-traditional (Academic quality improvement project) accreditation processes, University of Wisconsin stout Menomonie, 5-16.
Swanson, R.A., & Holton, E.F. (2001), Foundations of Human Resource Development. San Francisco: Berrett-Koehler.
Tom, S., & Gray, D.E. (2016), Organizational learning and the organizational life cycle: The differential aspects of an integrated relationship in SMEs, European Journal of Training and Development, 40 (1): 2-20.
Varga, A., Sebestyén, T., Szabó, N., & Szerb, L. (2020), Estimating the economic impacts of knowledge network and entrepreneurship development in smart specialization policy, Regional Studies, 54 (1): 48-59.
Wang, K.Y., Hermens, A., Huang, K.P., & Chelliah, J. (2015), Entrepreneurial orientation and organizational learning on SMEs' innovation, International journal of organizational innovation, 7 (4): 71-81.
Zhu, C., Liu, A., & Wang, Y. (2015), Integrating organizational learning with high-performance works system and entrepreneurial orientation: a moderated mediation framework, Frontiers of Business Research in China, 13 (11): 1-19.
دوره 8، شماره 16
بهمن 1398
صفحه 177-202
 • تاریخ دریافت: 02 اسفند 1398
 • تاریخ بازنگری: 09 فروردین 1399
 • تاریخ پذیرش: 09 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 09 شهریور 1399