دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 1-300 

مقاله پژوهشی

بازارگرایی در آموزش عالی: واکاوی نقش و کارکرد بازاریابی

صفحه 1-18

10.22080/eps.2019.2491

گل افروز رمضانی؛ نعمت اله عزیزی؛ مریم شفیعی سروستانی


طراحی الگوی نقشه مفهومی برنامه ‏ریزی راهبردی در توسعه دانشگاه

صفحه 176-201

10.22080/eps.2019.2498

سمانه سلیمی؛ عبدالله پارسا؛ یدا.. مهرعلی زاده؛ سکینه شاهی