ارزیابی نابرابری شاخص آموزشی در منطقه اورامانات استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت شاخص آموزشی در منطقه اورامانات استان کرمانشاه می­باشد. از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی ـ تحلیلی می­باشد. جامعه آماری آن 14 شهرستان استان کرمانشاه با تأکید بر منطقه اورامانات می­باشد در راستای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از 25 متغیر بخش آموزشی استفاده شده است که اطلاعات لازم در این زمینه­ از سالنامه آماری سال 1395 استان کرمانشاه گرفته شده است. تکنیک آنتروپی شانون جهت تعیین ضریب اهمیت شاخص­ها­،  مدل­ARAS  به منظور سنجش میزان برخورداری شهرستان­های استان کرمانشاه و نرم­افزار SPSS( آزمون همبستگی پیرسون) برای بررسی رابطه بین نرخ شهرنشینی با توسعه­یافتگی شهرستان­ها­ استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد ضریب توسعه شاخص آموزشی در شهرستان­های استان کرمانشاه (1) تا (6720/0) می­باشد به طوری که شهرستان هرسین با (1) تنها شهرستان توسعه­یافته(14/7 درصد­) می­باشد و سیزده شهرستان دیگر یعنی پاوه، قصر­شیرین، روانسر­، اسلام آبادغرب­، گیلانغرب­، کنگاور­، کرمانشاه­، دالاهو­، سرپل­ذهاب­، جوانرود، صحنه­، سنقر و نهایتاً ثلاث­­باباجانی با­(6720/0) به ترتیب در رتبه­های دوم تا چهاردهم و نیمه توسعه­یافته ( 86/92 ­درصد) می­باشند. وضعیت توسعه شهرستان­های منطقه اورامانات ­بدین صورت می­باشد شهر­ستان پاوه با ­(7967/0) در رتبه دوم، شهرستان روانسر با­ (7355/0)، در رتبه چهارم، شهرستان جوانرود با ­(7126/0) ­در رتبه یازدهم و شهرستان ثلاث­باباجانی با ­(6720/0) در رتبه چهاردهم می­باشد. بین نرخ شهرنشینی و وضعیت توسعه شاخص آموزشی همبستگی معناداری وجود ندارد، در برنامه­ریزی آموزشی باید شهرستان­های محروم در اولویت نخست توسعه آموزشی و دیگر شهرستان­ها در اولویت بعدی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the inequality of educational index in Oramanat region of Kermanshah province

نویسندگان [English]

 • . . 1
 • chnour mohammadi 2
1 .
2 n
چکیده [English]

       Study was to investigate Educational index status In the region of Orumanat is Kermanshah province. In terms of applied purpose And kind of descriptive-analytical. The statistical population of this study is 14 provinces of Kermanshah province with emphasis on Uramanat area. In order to answer the research questions, 25 variables of educational sector were used That  Required information in this context The Kermanshah Province Statistical Yearbook of 1395 was taken. Shannon entropy technique to determine the coefficient of importance of the indices Use the ARAS model to measure the amount Cities of Kermanshah Province And SPSS software (Pearson Correlation Test) To investigate the relationship between urbanization rate and city development, it has been used. The results show The developmental index of educational index in the cities of Kermanshah province is (1) to (0.6720) So that the city of Harsin (1) is the only developed city and only )14.7%­( And thirteen other cities, Paveh, Ghasre shirin, Ravansar, Islamabad­Gharb, Gilan­Gharb, Kangavar, Kermanshah, Dalahoo, Sarpol­zahab, Javanrood, sahneh, Songhor and finally Thalatha­Babajani city with (0.6720) Respectively in the second to fourteenth and developing countries (92.86%) Are Semi-developed. The development status of the Ouramanat counties is in the face The city of Paveh with (0.7967)  rank second, Ravansar city with (0.7355), fourth rank, Javanrood city (0.7126) eleventh rank and the city of Thalatha­Babajani with (0.6720) Fourteenth rank, There is no significant correlation between urbanization rate and educational development index. Educational Planning should be a deprived city In the first priority of educational development And other cities are in the Next priority.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational Planning
 • Oramanat region
 • ARAS technique
 • urbanization rate
 • اسفندیاری مهنی، حمیده؛ آقایی­زاده، اسماعیل؛ هادیانی، زهره.(1396). مطالعه نقش مؤسسات آموزش عالی در توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از مدل ­WASPAS­(نمونه موردی: شهر زاهدان). فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 4(13) ، ۱۰۹- ۸۶ .
 • اخباری­آزاد، مهناز.­(۱۳۸۸). بررسی میزان هم سویی برنامه درسی رشته برنامه­ریزی درسی مقطع کارشناسی ارشد با نیازهای آموزشی متصدیان برنامه­ریزی درسی در وزارت آموزش و پرورش به منظور ارائه راهکار مناسب. پایان­نامه کارشناسی ارشد برنامه­ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 • اسماعیل سرخ، جعفر­(۱۳۸۰). کردستان و مساله نابرابری­های آموزشی. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، ۱۹، ۱۸۱ – ۱۴۳.
 • امانپور، سعید؛ اسماعیلی، اعظم؛ جوکار، سجاد.(1391). تعیین درجه توسعه­یافتگی شهرستان­های استان خوزستان از نظر شاخص آموزشی با استفاده از روش تاکسونومی عددی. فصل­نامه آمایش محیط، 5(17)، 61-41.
 • اله­ویردی، فرزانه؛ حسنی، محمد؛ قلاوندی،­ حسن؛ موسوی، میرنجف­.(1397). ارزیابی وضعیت نابرابری پردیس­های دانشگاه فرهنگیان در سطح در­ونداد جهت نیل به توسعه پایدار. دو فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی، 7(13)، صص 96- 76.
 • بیات، مقصود؛ صفری، رباب.­(۱۳۹۱). سنجش سطوح توسعه­یافتگی بخش کشاورزی شهرستان­های استان فارس. فصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 21(83)، ۸۱-۷۷ ۵.
 • چرابین، مسلم؛ دیهیم، جواد.(1395). نقش برنامه­ریزی آموزشی در تحقق برنامه­های توسعه ملی با تاکید بر نظام آموزشی. فصلنامه ایده­ای نو در علوم و فناوری،1(2)، 16-1.
 • دربان­آستانه، علیرضا؛ طهماسبی، سیامک؛ رضایی، پانیذ­(1394)، تحلیل الگوی نابرابری فضای آموزشی شهرستان­های کشور. دو فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی­، 5(9)، 50-31.
 • دربان آستانه، علیرضا؛ سعدی، سیما.(1396). ارزیابی و سطح­بندی عدالت آموزشی افراد کم­توان روستایی در سطح استان­های کشور بر اساس مدل پرومته. دو ­فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی، 6(10)، 113-91.
 •  دارابی، سلمان؛ نیستانی، محمدرضا؛ میرزایی­فر، داود.­(۱۳92). بررسی مقایسه­ای میزان کاربست مؤلفه­های برنامه­ریزی استراتژیک در­(توسعه پایدار) آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه. دو فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی، 2(4)، ۱۳۶-۱۰۱
 • رأفتی، رضا.(1397). الگوی ساختاری نابرابری آموزشی در مناطق آموزشی شهر مشهد. دوفصلنامه علمی - ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، 5(10) 99-71.
 • رحیمی، محمد؛ کاکادزفولی، امین؛ کاکادزفولی، انیس.(1396). سنجش میزان توسعه­یافتگی استان­های کشور از نظر شاخص آموزشی با استفاده از تکنیک­های تصمیم­گیری چند شاخصه. دو ­فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی، 6(10)، 29-11.
 • زارعی، یعقوب.(1396). تحلیل نابرابری­های آموزشی در بعد منطقه­ای­(مطالعه موردی­: شهرستان­های استان هرمزگان). پژوهش­نامه فرهنگی هرمزگان، 14، 118-79.
 • زارع­شاه­آبادی، اکبر؛ بنیاد، لیلا­.(۱۳۹۳). بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری آموزشی در بین دانش­آموزان شهر کازرون. فصلنامه مطالعات جامعه­شناختی جوانان. 4(13)، 68-39.
 • سالنامه آماری سال.(1395)­، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان کرمانشاه.
 • سرخ­، اسماعیل.­(1386). نابرابری­های آموزشی و نابرابری­های فضایی در بعد قومی و منطقه­ای­(مطالعه موردی دوره ابتدایی استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی ۸۱-۱۳۸۰). فصلنامه تعلیم و تربیت، 23(3)، 124-103.
 • سامری، مریم؛ حسنی، محمد؛ سیدعباس­زاده، میر­محمد؛ موسوی، میرنجف.­(۱۳۹4). تبیین نابرابری­های آموزشی و ارائه مدل توسعه آموزشی به منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد­شناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی. جغرافیا و آمایش شهری منطقه­ای، 5(14)، ۱۲۲-۱۰۵.
 • شیر­کرمی، جواد؛ بختیار­پور، سعید.(۱۳۹۳). ارزیابی نابرابری­ها در دستیابی به فرصت­های آموزشی با مطالعه موردی مقطع ابتدایی شهرستان دهلران در سال تحصیلی91-90. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 7(26)، 58-41.
 • شهابلو، سید کمال.­(1397). نقش مجلات رشد در توسعۀ عدالت آموزشی. سالنامه رشد،12، 91- 86.
 • صیدایی، سید اسکندر؛ جمینی، داود­؛ جمشیدی، علیرضا؛ جمشیدی، معصومه.(1392). بررسی و تحلیل عملکرد مدیران نوین روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: منطقه اورامانات استان کرمانشاه). فصلنامه علمی - پژوهشی برنامه­ریزی فضایی (جغرافیا)، 4(4)، ۲۶-۱.
 • صالحی عمران، ابراهیم؛ عابدینی بلترک، میمنت.(1397). بررسی رابطه بین شادکامی با موفقیت تحصیلی دانش­آموزان در فضاهای آموزشی استان مازندران با تأکید بر نقش برنامه­ریزی آموزشی. دو ­فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی، 7(13)، 145-121.
 • عربشاهی­کریزی، احمد.(1395). تعیین درجه­ی توسعه­یافتگی شهرستان­های استان هرمزگان­ بر اساس شاخص­های آموزشی. پژوهش­نامه فرهنگی هرمزگان، 8(13)،133- 113.
 • ظهره­وند، راضیه.­(۱۳۸۵). تحقق آموزش و پرورش حساس به جنسیت، در برنامه­ریزی آموزشی دوره آموزش عمومی. فصلنامه تعلیم و تربیت، 22(3)، ۱۷۴-۱۴۷.
 • علیزاده، یوسف.(1392). تحلیل و سطح­بندی توسعه­یافتگی آموزشی نمونه نواحی آموزش و پرورش استان اردبیل. پایان­نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی شهری به راهنمایی دکتر محمد حسن یزدانی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
 • عرب، علیرضا؛ حسینی دهشیری، سید جلال­الدین؛ نصیری، عباس.(1396). ارائه مدل کارمندیابی مبتنی بر روش تصمیم­گیری چند معیاره ترکیبی سوارس و آراس(مطالعه موردی: شرکت مادر تخصصی توانیر). فصلنامه مهندسی تصمیم، 2(6)، 170- 147.
 • عطایی، محمد­.(1389). تصمیم­گیری چند معیاره، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، چاپ اول.
 • فاطمی امین، زینب؛ فولادیان، مجید.­(۱۳۸۸). نظام آموزشی و بازدهی آموزشی مطالعه تطبیقی ۷۰ کشور جهان. فصلنامه راهبرد فرهنگ،2(7)، ۱۳۰-۱۰۳.
 • قرخلو، مهدی؛ حبیبی، کیومرث.(1385). تحلیل مهاجرت در ارتباط با سطح توسعه­یافتگی استان‌های کشور با استفاده از تکنیک‌های برنامه­ریزی. تحقیقات جغرافیایی. 21(2)، 83 - 59.
 • کچویان، حسین؛ آقاپور، علی.­(۱۳۸۵). کندوکاو در نابرابری­های آموزشی در ایران. راهبرد توسعه( راهبرد یاس)، ۷، 154-115.
 • مرکز آمار ایران.(1395). سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 استان کرمانشاه­.
 • ملکی، سعید؛ احمدی، رضا؛ ترابی­، ذبیح الله.(1392). سطح­بندی توسعه آموزشی در شهرستان­های استان خوزستان. دو فصنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی. 2(4)، 197- 167.
 • محمدی ده­چشمه، مصطفی و اکرامی، نعیم.(1396)، سنجش تطبیقی شاخص­های توسعه آموزشی در استان بوشهر. دو فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی­، 5(10)­، 155- 137.
 • مومنی، منصور.(۱۳۸۵). مباحث نوین تحقیق در عملیات، انتشارات دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، 24-2.
 • مطیعی لنگرودی، سید حسن؛ دربان آستانه، علیرضا؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ رضایی، حجت.­(1397). تحلیلی بر پراکنش فضایی توسعه و نابرابری های منطقه­ای در استان یزد با استفاده از تکنیکORESTE  & Cluster Analysis. فصلنامه علمی - پژوهشی جغرافیا­(برنامه­ریزی منطقه­ای)، 8(2)، 20-7.
 • مصلی­نژاد، غلامعباس.(­۱۳۸۴). دولت و توسعه اقتصادی در ایران. نشر قومس، تهران.
 • موسوی­، میر­نجف­؛ حسنی،  محمد­؛ سامری­، مریم.(1393). سنجش درجه توسع­یافتگی و محرومیت مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی. دو فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی،4(7) ، 103-83 .
 • نجار­ی، مهدی؛ حسنی، محمد.(1397). تحلیل نابرابری فرصت­های دسترسی به آموزش عالی (مورد مطالعه: شهرستان­های استان آذربایجان غربی). دو فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی­،7(14)، 96-76.
 • Agrawal, Tushar.(2014). Educational inequality in rural and urban India. International Journal of Educational Development, 34(5), 11-19.
 • Chandra Das. Manik, Sarkar.Bijan & Ray, Siddhartha.­(2012). A framework to measure relative performance of Indian technical institutions using integrated fuzzy AHP and COPRAS methodology, Socio- Economic Planning Sciences 46(3), 230-241.
 • Downey, Douglas B, & Condron, Dennis J. (2016). Fifty years since the Coleman Report: Rethinking the relationship between schools and inequality. Sociology of Education, 89(3), 207-220.
 • Leinonen, Teemu. (2001). Equality of Education-A Comparative Study of Educational Ideologies of the World Bank and the Governments of Zambia in 1971-1996 (Master's thesis).
 • Rolleston, Caine., James, Zoe., & Aurino, Elisabetta. (2013). Exploring the effect of educational opportunity and inequality on learning outcomes in Ethiopia, Peru, India, and Vietnam. UNESCO.
 • Skop, Emily (2006), Introduction – Urban Space: The Shape of Inequality, Urban Geography, Vol. 27, No. 5 .
 • Yalun, An., & Du, Chenguang. (2019). The Development of Educational Administration System in China. International Education Studies, 12(2), 25-35.
 • Vergolini, Loris.­(2016). Social inequalities in higher education participation in a period of educational reforms and economic recession: Evidence from an Italian province (No. 2016-07).­Research Institute for the Evaluation of Public Policies (IRVAPP), Bruno Kessler Foundation.
دوره 8، شماره 16
بهمن 1398
صفحه 81-102
 • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1398
 • تاریخ بازنگری: 09 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 01 اسفند 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 28 اسفند 1398