مقاله پژوهشی

1. بازارگرایی در آموزش عالی: واکاوی نقش و کارکرد بازاریابی

صفحه 1-18

گل افروز رمضانی؛ نعمت اله عزیزی؛ مریم شفیعی سروستانی


2. تأملی بر شاخصهای پایداری دانشگاهی: واکاوی دیدگاه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان آموزش عالی

صفحه 19-55

سلمان دارابی؛ نعمت اله عزیزی؛ جمال سلیمی؛ ناصر شیربگی


3. شناسایی عوامل ومولفه های نابرابری های آموزشی مناطق آموزش وپرورش شهر مشهد به منظور ارائه الگوی مطلوب

صفحه 56-80

رضا رافتی؛ حسن شهرکی پور؛ فتاح ناظم


4. شناسایی نیازهای آموزشی دانشجویان بر اساس سرمایه اجتماعی و نقش آن در ادراک آنان از جوّ آموزشی با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی

صفحه 81-95

معصومه محترم؛ شراره متاله


5. به‌گزینی روش‌های نیازسنجی آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS

صفحه 96-120

کمیل نوری؛ حمیدرضا یزدانی؛ حسین خنیفر


6. بررسی کیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی

صفحه 121-147

فاطمه نصراللهی نیا؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ خانم عارفی؛ رضا محمدی


7. مقایسه میزان فلات زدگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین اعضاء هیئت علمی گروه علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه‌های ایران

صفحه 148-175

آرمان حیدری؛ سید صمد بهشتی؛ مرضیه شهریاری؛ عبدالرضا نواح


8. طراحی الگوی نقشه مفهومی برنامه ‏ریزی راهبردی در توسعه دانشگاه

صفحه 176-201

سمانه سلیمی؛ عبدالله پارسا؛ یدا.. مهرعلی زاده؛ سکینه شاهی


9. ارائه الگویی برای یادگیری‌الکترونیکی با دیدگاه کارایی در مؤسسات آموزش عالی کشور

صفحه 202-228

کامران فیضی؛ پیام حنفی زاده؛ محمد نیلی؛ حمیده علاءالدین


10. شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخص‌ها و ابعاد رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی •

صفحه 229-251

شعبان حیدری


11. عوامل مؤثر در چابک‏سازی برنامه‌های آموزشی دانشگاهی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

صفحه 252-281

سید عبداله خاوری؛ حمیدرضا آراسته؛ پریوش جعفری


12. شناسایی شایستگی های راهبردی مورد نیاز در طراحی برنامه ریزی آموزشی هنرجویان فنی و حرفه ای

صفحه 282-300

فریده نوری؛ محمد حسین یارمحمدیان؛ محمد علی نادی