اعضای هیات تحریریه

سردبیر
دکتر ابراهیم صالحی عمران
دکتر ابراهیم صالحی عمران استاد - دانشگاه مازندران

برنامه ریزی آموزشی

  • edpes60hotmaile.com
مدیر مسئول
دکتر محسن حاجی تبار فیروزجایی
دکتر محسن حاجی تبار فیروزجایی عضو هئیت علمی دانشگاه مازندران

  • m.hajitabarumz.ac.ir
مدیر اجرایی
دکتر زینب کرمخانی
دکتر زینب کرمخانی دانشگاه مازندران

  • karamkhani.zeynabgmail.com
اعضای هیات تحریریه
دکتر یدالله مهر علیزاده
دکتر یدالله مهر علیزاده استاد- شهید چمران اهواز

برنامه ریزی آموزشی

  • ymehrhotmail.com
دکترنعمت الله عزیزی
دکترنعمت الله عزیزی استاد-دانشگاه کردستان

برنامه ریزی آموزشی

  • nematollah.azizimail.com
دکترمحمود شارع پور
دکترمحمود شارع پور استاد- دانشگاه مازندران

جامعه شناسی هویت قومی

  • sharepouryahoo.com
دکتر حمید رضا آراسته
دکتر حمید رضا آراسته استاد

استاد-دانشگاه تربیت معلم

  • heplanningyahoo.com
دکترمحمدرضا آهنچیان
دکترمحمدرضا آهنچیان استاد-دانشگاه فردوسی مشهد

فلسفه تعلیم و تربیت

  • mrahanchianco.uk
دکتر مهرداد مدهوشی
دکتر مهرداد مدهوشی استاد

مدیریت آموزشی

  • mmadhoshiyahoo.com
دکتر صمد ایزدی
دکتر صمد ایزدی دانشیار

دانشیار-برنامه ریزی درسی

  • sizadiumz.ac.ir