شناسایی عوامل ومولفه های نابرابری های آموزشی مناطق آموزش وپرورش شهر مشهد به منظور ارائه الگوی مطلوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشگاه ازاد

3 علوم تربیتی

10.22080/eps.2019.2493

چکیده

پژوهش حاضر ، به منظورشناسایی عوامل ومولفه های نابرابری های آموزشی مناطق آموزش وپرورش شهر مشهد و ارائه الگوی مطلوب انجام گرفت. که از نوع توصیفی – تحلیلی وجامعه آماری ،205336نفر دانش آموز و 2019 نفر مدیرکه ازطریق جدول مورگان 384 نفر دانش آموز  و323 نفر مدیر به عنوان نمونه آماری به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب ، ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی پرسشنامه توسط صاحبنظران تایید وپایایی آن پس از اجرای آزمایشی از طریق آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0بدست آمده ، داده ها ی پژوهش ازنوع تلفیقی (کمی وکیفی) ،که با روش آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار (SPSS) ولیزرل وبه کمک ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چند گانه وآزمون تی تحلیل شد،که یافته های پژوهش حاکی از وجود یک الگوی رابطه معنا داری و مستقیم بین شاخص های  متغیرهای مستقل عوامل زمینه خانوادگی ، فرآیند مدرسه ، برونداد و نتایج ، درونداد  با متغیر وابسته نابرابری های آموزشی حکایت دارد.همچنین مهمترین مولفه های نابرابری آموزشی عبارتنداز زمینه خانوادگی (ساختار خانواده ،حمایت وحساسیت تحصیلی والدین،ارزیابی منابع فرهنگی وسر مایه فرهنگی) ،فرآیند مدرسه(ادراک دانش آموزان از جو انظباطی،ارتباط با کادر مدرسه)،درونداد(امکانات فیزیکی وکالبدی (فضا)،نیروی انسانی،اقتصادی (بودجه وعمرانی) و برونداد غیر شناختی(تعلق به مدرسه،رشد اعتقادی دانش آموزان،خود پنداره تحصیلی،انگیزش نسبت به مدرسه)،به عبارتی با ارتقای شاخصهای چهار گانه زمینه خانوادگی ، فرآیند مدرسه ، برونداد و نتایج ، درونداد نابرابری آموزشی در مناطق هفت گانه آموزشی کاهش می یابد.همچنین نتایج الگوی سازی معادلات ساختاری حکایت از رابطه بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته است با توجه به شاخص های الگو سازی می توان استدلال کرد مدل ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده وانطباق مطلوبی بین مدل به تصویر امده و یا مدل ساختاری شده با داده ها فراهم آمده است به عبارتی بهتر متغیر های فوق صلاحیت لازم را جهت استفاده در قالب یک مدل نهایی پژوهش را دارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Factors and Components of Educational Inequalities in Mashhad Education and Training Areas in order to Present a Desirable Model

نویسندگان [English]

  • reza eafati 1
  • hassan shahrakipoor 2
  • fatah nazem 3

2 رودهن

3 ازاد رودهن

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors and components of educational inequalities in Mashhad and provide a desirable model. Using descriptive-analytical and statistical population, 205336 students and 2019 principals, 384 students and 323 principals were selected through Morgan table. The research instrument was a questionnaire designed to determine the content validity of the questionnaire. Confirmatory and reliability experts obtained a Cronbach's alpha of above 0.7 after the experimental run. The data were pooled (quantitative and qualitative) using descriptive and inferential statistics and SPSS software. Pearson's correlation, multiple regression and t-test were analyzed. The model indicates a significant and direct relationship between the independent variables indices of family context factors, school process, output and outcomes, and the dependent variable of educational inequality. The most important components of educational inequality are family context (family structure, academic support and anxiety). , Evaluation of cultural resources and cultural contexts, school process (students' perceptions of discipline, communication with school staff), input (physical and physical facilities (space), human resources, economic (budget and management) and non-cognitive output (school belonging) , Students' Belief Growth, Academic Self-Concept, Eng School-based learning, in other words, by improving the four dimensions of family context, school process, output, and outcomes, the inequality of educational inequality in the seven educational areas is reduced. Also, structural equation modeling results show the relationship between independent and variable variables. Depending on the modeling indices it can be argued that the proposed model is well-fitted and a good fit between the model depicted or the data structured model is provided. They have research as a final model.
 


دوره 8، شماره 15
بهار و تابستان 1398
صفحه 56-80
  • تاریخ دریافت: 20 تیر 1396
  • تاریخ بازنگری: 15 مهر 1397
  • تاریخ پذیرش: 16 تیر 1398