دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-185 
7. واکاوی موانع رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی

صفحه 28-47

زینب کرمخانی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ سهیلا هاشمی؛ یدا.. مهرعلی زاده