فرایند پذیرش مقالات

 فرایند پذیرش داوری در فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی 

مدت زمان فرایند داوری در فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی بین  یک تا دو ماه می باشد .