مقاله پژوهشی

1. سنجش میزان توسعه یافتگی استان‌های کشور از نظر شاخص آموزشی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه

صفحه 12-29


2. اندازه‌گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

صفحه 38-41


3. طراحی الگویِ آموزش سواد رسانه‌ای به نوجوانان

صفحه 50-75


4. جهانی شدن و مخارج آموزشی: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه

صفحه 75-89


5. ارزیابی و سطح‌بندی عدالت آموزشی افراد کم توان روستایی در سطح استان‌های کشور بر اساس مدل پرومته

صفحه 91-112


6. بررسی عدالت تربیتی بین انواع مدارس متوسطه نظری دوره دوم در ارومیه

صفحه 113-136


7. سنجش تطبیقی شاخص‌های توسعه آموزشی در استان بوشهر

صفحه 137-155