ارائه الگویی برای یادگیری‌الکترونیکی با دیدگاه کارایی در مؤسسات آموزش عالی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و خسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

10.22080/eps.2019.2499

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای یادگیری­الکترونیکی با دیدگاه کارایی در مؤسسات آموزش عالی ایران می‏باشد. روش پژوهش، از نوع آمیخته بوده و در دو مرحله انجام شده­است. مرحله اول؛ کاربردی توسعه­ای با جامعه آماری خبرگان مطرح دانشگاهی حوزه یادگیری­الکترونیکی، روش نمونه­گیری هدفمند-ملاک­محور و روش‏های گردآوری داده­، مطالعات کتابخانه­ای و مصاحبه. مرحله دوم؛ همبستگی (معادلات ساختاری) با نمونه­­آماری۳۷۶ نفری از اعضای هیأت­علمی، مدیران و کارشناسان فنی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق­ساخته. همچنین از تحلیل دلفی و روش­های آماری توصیفی و استنباطی، معادلات ساختاری با نرم­افزار SmartPLS برای تحلیل داده­ها استفاده شده است. یافته­های حاصل از پژوهش تاثیر ابعاد تدوین، محتوا، پشتیبانی، راهبرد آموزشی، رابط کاربری، بازاریابی اینترنتی، فناوری، کانال ارتباطی، عوامل فردی بر رضایت کاربران و کارایی یادگیری‌‌الکترونیکیِ مؤسسات آموزش عالی ایران را تایید کرده­است. همچنین متغیر کانال ارتباطی، بر محتوا و رضایت کاربران تأثیری مثبت و معنادار داشته و تأثیر مثبت و معنادار رضایت کاربران بر کارایی یادگیری­الکترونیکی نیز تأیید شده­است. بنابراین برای تدوین برنامه آموزشی و بالابردن کارایی در یادگیری در نظام یادگیری­الکترونیکی، باید عوامل ذکر شده را مد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model for e-learning with a performance perspective in higher education institutions of IRAN

نویسندگان [English]

 • kamran feizi 1
 • Payam Hanafizadeh 2
 • mohamad nili 3
 • Hamideh Alaeddin 4

1 1Department of Industrial Management, Allameh Tabataba’i University,

2 Department of Industrial Management, Allameh Tabataba’i University

3 u

4 Department of Industrial Management, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

The purpose of the present study is to present a model for e-learning with a performance perspective in Iranian higher education institutions. The research method, is mixed type and has been done in two stages. The first step includes an applied development with the statistical community of the experts in the field of e-learning, and the purposeful-criterion sampling method was used with library studies and interviews data collection methods. The second step includes correlational structural equations with the sample of 376 faculty members, managers and technical experts and graduate students. Data was collected using an researcher-made questionnaire. Also, Delphi analysis and descriptive and inferential statistical methods, structural equations with SmartPLS software are used for data analysis. The results of the research confirmed the impact of design dimensions, content, support, training strategy, user interface, Internet marketing, technology, communication channels, individual factors on user satisfaction and the e-learning efficiency of Iranian higher education institutions. Also, the communication channel variable has a positive and significant effect on users' content and satisfaction, and the positive and significant effect of user satisfaction on e-learning performance has also been confirmed. Therefore, in order to develop an educational planning and improve the efficiency of learning in the e-learning system, the factors mentioned must be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • e-learning
 • Structural Equation Modeling
 • Higher Education Institutions
 • educational planning

دوره 8، شماره 15
بهار و تابستان 1398
صفحه 202-228
 • تاریخ دریافت: 24 شهریور 1397
 • تاریخ بازنگری: 15 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 15 آذر 1398