نویسندگان محترم :

فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی مقالاتی را که بر اساس  محورها و فرمت  فصلنامه تدوین و نگارششده باشند مورد بررسی قرار می دهد.  لذا ضروری است که محورهای  فصلنامه( در بخش اهداف و چشمانداز ها ) و فرمتنگارش مقاله ( در بخش راهنمای نویسندگان ) توسط نویسندگان محترم  رعایت گردد. درغیر این صورت هیئت تحریریه فصلنامه از پذیرش و انتشار مقاله معذور است . 

شماره جاری: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-185 

7. واکاوی موانع رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی

صفحه 28-47

زینب کرمخانی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ سهیلا هاشمی؛ یدا.. مهرعلی زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه مازندران

سردبیر

بانک ها و نمایه نامه ها