نویسندگان محترم :

فصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی مقالاتی را که بر اساس  محورها و فرمت  فصلنامه تدوین و نگارش شده باشند مورد بررسی قرار می دهد.  لذا ضروری است که محورهای  فصلنامه( در بخش اهداف و چشمانداز ها ) و فرمت نگارش مقاله ( در بخش راهنمای نویسندگان ) توسط نویسندگان محترم  رعایت گردد. درغیر این صورت هیئت تحریریه فصلنامه از پذیرش و انتشار مقاله معذور است . 

شماره چاپی فصلنامه :23453133

مقاله پژوهشی

1. تأملی انتقادی بر سیاست‌ها و سازوکارهای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در تناسب با موازین دانشگاه کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه فنی وحرفه‌ای)

صفحه 1-29

سمیه محمدی زاد؛ نعمت اله عزیزی؛ ابراهیم صالحی عمران


2. واکاوی عوامل مؤثر بر وضعیت تحصیلی داوطلبان کنکور با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون

صفحه 20-42

غلامرضا شمس مورکانی؛ زهرا معارفوند؛ جلیل فتح آبادی


3. تحلیل نابرابری فضایی شاخص‌های آموزشی در استان‌های ایران و شناسایی عوامل کلیدی مرتبط با آن با رویکرد توسعه پایدار

صفحه 56-81

کیومرث ایراندوست؛ حبیب سلیمانی


4. ارزیابی نابرابری شاخص آموزشی در منطقه اورامانات استان کرمانشاه

صفحه 81-102

حسین نظم فر؛ چنور محمدی


5. بررسی سهم واسطه گری پرسه زنی سایبری در روابط بین کیفیت نظارت و راهنمایی استاد راهنما و تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دکتری

صفحه 96-111

الهام حیدری؛ رحمت اله مرزوقی


6. تحلیل کیفیت نظام آموزش عالی ایران بر اساس موازین رتبه‌بندی‌های جهانی: رهیافت‌هایی برای برنامه‌ریزان آموزش عالی

صفحه 121-151

عاطفه ریگی؛ نعمت اله عزیزی؛ عبدالوهاب پورقاز


7. طراحی الگوی انتخاب رشته‌-محل داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی برق

صفحه 149-180

ابوالقاسم نادری روشناوند؛ ابراهیم خدایی؛ جعفر عبادی؛ مرتضی فیروز آبادی


8. ارائه الگوی استراتژی‌های توسعه منابع انسانی در عصر انقلاب صنعتی چهارم در شرکت‌های شیمیایی مستقر در شهرک‌های صنعتی شهر اهواز

صفحه 177-202

زهرا هیبت اله پور؛ یدا.. مهرعلی زاده؛ غلامحسین برکت؛ ماریا نصیری


9. مطالعه مفهوم و ابعاد شهروندی دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران؛ دلالتهایی در برنامه ریزی آموزشی

صفحه 203-2039

لطف اله ساعد موچشی؛ جمال سلیمی؛ نعمت اله عزیزی