مقایسه میزان فلات زدگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین اعضاء هیئت علمی گروه علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه‌های ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 یاسوج

2 دانشگاه

3 دانشگاه چمران

10.22080/eps.2019.2497

چکیده

فلات زدگی، ایستایی و رکود شخصی است. یعنی فرد نه می آموزد و نه شایستگی های خود را گسترش می دهد. هدف این مطالعه بررسی وضعیت فلات زدگی شغلی در بین اعضاء هیأت علمی است. این مطالعه به صورت پیمایش در سال 1397 در تهران، اهواز و یاسوج با نمونه ای بالغ بر 497 نفر از  اعضاء هیئت علمی انجام شده است. ملاک تعیین دانشگاه های نمونه نظام رتبه بندی و سطح بندی دو سال اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1395) می باشد.
 برطبق نمودارهای عنکوبتی و آزمون فریدمن جامعه پذیری علمی، فرهنگ سازمانی، فلات زدگی محتوایی، فلات ساختاری ذهنی و عدالت سازمانی در سه دانشگاه و در بین دو گروه علوم پایه و علوم انسانی از عوامل تأثیرگذار در فلات زدگی شغلی می باشد. مدل معادله ساختاری تدوین شده نیز شاخص های برازش مطلوبی را کسب کرد. با توجه به شاخص­های برازش، تمامی فرضیات با مدل تجربی تحقیق هماهنگ بوده و واقعیات موجود در جامعه آماری مدل نظری را مورد تأیید قرار می دهد. از نظر میزان فلات زدگی شغلی(فلات زدگی محتوایی و ذهنی)  اعضای دو گروه علوم پایه و علوم انسانی با هم تفاوت دارند بنابراین توجه به تنوعات درون و برون گروه­های آموزشی امری لازم است.
 هر چند فضای آکادمیک، وضعیت تدریس و دغدغه ارتقاء در دانشگاه­ها اعضاء هیأت علمی را با چالش­های متعددی مواجه نموده که استمرار آن می­تواند زمینه کاهش بهره وری و شادکامی ذهنی اعضاء هیأت علمی را در محیط آکادمیک فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison Career plateau and its related factors among Among Faculty Members of Sciences and Humanities Universities of Iran

نویسندگان [English]

 • arman hedari 1
 • samad beheshti 2
 • marziyeh shahryari 1
 • a n 3

1 yasoj

2 u

3 u

چکیده [English]

   Purpose Issue and Purpose: Plateauing is static and stagnant. That is, the person neither teaches nor extends his competences. The purpose of this study was to investigate the status of job burnout among faculty members.This survey study was conducted in Tehran, Ahwaz and Yasuj in the year 1977 with a sample of 497 faculty members. The standard criteria for ranking universities are the rating system of the last two years of the Ministry of Science, Research and Technology (2016).According to Spider Charts and Friedman test, scientific socialization, organizational culture, content plateauing, subjective plateauing and organizational justice are the most influential factors in jobless plateau in three universities. The formulated structural equation model also obtained optimal fit indices. According to the fit indices, all the assumptions are in line with the empirical model of research and confirm the facts in the statistical population of the theoretical model. In terms of occupational plateau (content and subjective plateau), the members of the two basic sciences and humanities are different, so it is necessary to pay attention to the variations within and outside of the departments. Although the academic environment, teaching situation, and promotion concerns in universities face many challenges, the continuity of which can reduce the efficiency and mental happiness of faculty members in the academic environment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plateau
 • Scientific Socialization
 • Department of Humanities and Basic Sciences
 • University of Work

دوره 8، شماره 15
بهار و تابستان 1398
صفحه 148-175
 • تاریخ دریافت: 12 تیر 1397
 • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 15 آذر 1398