مطالعات برنامه ریزی آموزشی (EPS) - اهداف و چشم انداز