به‌گزینی روش‌های نیازسنجی آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دانشگاه تهران، پردیس قم

10.22080/eps.2019.2495

چکیده

هدف پژوهش حاضر انتخاب روش­ها و الگوهای مناسب نیازسنجی آموزشی بر اساس معیارها و عوامل تاثیرگذار می­باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش، مجریان و خبرگان در زمینه نیازسنجی آموزشی می­باشند. جهت انتخاب اعضای نمونه از نمونه­گیری هدفمند استفاده شده است. جمع­آوری داده­ها با استفاده از دو روش کتابخانه­ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی (توزیع و جمع­آوری پرسشنامه) انجام گرفت. روایی پرسشنامه توسط خبرگان سنجیده و همچنین به دلیل مطابقت با ادبیات تحقیق تایید شد و پایایی آن به وسیله نرخ ناسازگاری پرسشنامه و تکرار دوباره آزمون مورد تأیید قرار گرفت. جهت تحلیل داده­ها و مشخص ساختن ضریب معیارهای موثر بر روش­های نیازسنجی وشناسایی اولویت آن­ها از روش تحلیل سلسله­مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert choice و مشخص ساختن ضریب نزدیکی و اولویت هر یک از روش­های نیازسنجی آموزشی از  تکنیک تاپسیس و نرم افزار Excel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد تکنیک دیکوم، تجزیه و تحلیل شغل و در کل روش­های توافق­محور مناسب­ترین روش­های نیازسنجی آموزشی می­باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Choosing training needs assessment methods using with TOPSIS Technique

نویسندگان [English]

  • Komeil Noori 1
  • Hamidreza Yazdani 2
  • Hossein Khanifar 3

1 Master of Human Resource Management, Farabi Campus of Tehran University, Qom, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus of Tehran University, Qom, Iran

چکیده [English]

The present research aims at providing a framework for selecting the methods and models in consistent with the training needs assessment based on influential factors and criteria. Given the purpose, an applied method of research is used. To collect data, a survey descriptive method of research is used. Statistical population includes all executives and experts in the field of educational need assessment. To select sample members, Purposive Sampling is used. Data collection is performed using both library method to review literature and filed study (distribution and collection of questioner). The validity of the questioner has been assessed and also approved by the experts due to its consistency with the literature. The reliability of the questioner has been approved by its inconsistency rate and repeat testing. Analytical Hierarchy process (AHP) as well as Expert choice software have been used for analyzing data and determining the coefficiency of influencing criteria of needs assessment methods and identification of their priorities. TOPSIS technique and Excel have been also used to determine Closeness Coefficient and the priority of each Training needs assessment method. The results of this study showed that the DACUM technique, Job Analysis technique and, in general, Agreement based, are the most appropriate methods for training needs assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • Training Needs Assessment
  • Training Needs Assessment Methods
  • Training Needs Assessment Criteria

دوره 8، شماره 15
بهار و تابستان 1398
صفحه 96-120
  • تاریخ دریافت: 19 آذر 1396
  • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1397
  • تاریخ پذیرش: 16 دی 1398