بازارگرایی در آموزش عالی: واکاوی نقش و کارکرد بازاریابی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربتی دانشگاه کردستان

2 عضو هیأت علمی / دانشگاه کردستان

3 گروه علوم تربیتی

10.22080/eps.2019.2491

چکیده

در پژوهش حاضر با هدف "تحلیل بازار گرایی در آموزش عالی و واکاوی نقش و کارکرد بازاریابی " از روش کیفی تئوری داده‏ بنیاد استفاده شد. شرکت‌کنندگان در پژوهش سیاست‌گذاران، خط‌مشی‏گذاران، برنامه‏ریزان، کارشناسان و پژوهشگران در حیطه آموزش عالی، بازاریابی و بازرگانی بودند. با استفاده از "رویکرد هدفمند" و روش "نمونه‌گیری گلوله برفی" و "معیار اشباع نظری"  داده­های موردنیاز با استفاده از مصاحبه­های عمیق با 30 نفر از مشارکت‌کنندگان جمع‌آوری و در قالب سه مرحله کدگذاری آزاد یا باز، محوری و انتخابی تجزیه‌وتحلیل شد. بر اساس نتایج پژوهش شرایط علی، مداخله‌ای و زمینه‏ای تأثیرگذار بر رویکرد بازارگرایی در آموزش عالی شناسایی شد که در این میان عوامل ساختاری، مدیریتی-اداری؛ عدم شفافیت و آگاهی نسبت به بازاریابی در آموزش عالی و عوامل آموزشی به‌عنوان شرایط علی و عوامل سیاسی؛ عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی-اجتماعی به‌عنوان شرایط مداخله‌ای و هماهنگی بین کارکردی؛ عناصر اثربخش بازاریابی به‌عنوان شرایط زمینه‏ای مشخص شد. بر این اساس بازتعریف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در آموزش عالی؛ مدیریت بازاریابی داخلی و بیرونی؛ بازار- محوری؛ مدیریت و برنامه‌ریزی؛ اصول قیمت‌گذاری و استفاده از فناوری‌های نوین به‌عنوان راهبردها و استراتژی‏های قابل‌اجرا ارائه گردید. که در صورت اجرای چنین فرآیندهایی استقرار نظام بازاریابی در آموزش عالی پیامدهایی نظیر تأمین منبع درآمد برای دانشگاه؛ بهبود تراز علمی مراکز دانشگاهی و بهره­گیری از الگوی بومی مدیریت دانشگاه را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Market orientation in higher education: An analysis of the role and function of marketing

نویسندگان [English]

  • golafrooz ramezani 1
  • Nematilla Azizi 2
  • maryam shafiei 3

1 department education

3 educational

چکیده [English]

In the present study, with the aim of "market analysis in higher education and analyzing the role and function of marketing" the qualitative method of data theory was used. Research participants were policymakers, planners, experts, and researchers in the fields of higher education, marketing, and commerce. Using the "targeted approach" and "snowball sampling" and "theoretical saturation criterion" required data were collected and  Analyzed through in-depth interviews with 30 participants in three stages of free or open coding, axial and selective coding.  Based on the results of the research, causal, interventionist and contextual factors affecting market orientation in higher education were identified, that including structural, managerial-Executive, lack of transparency and awareness of marketing in higher education and educational factors as causal and Political factors, economic factors, socio-cultural factors as intervention conditions and inter-functional coordination; effective marketing elements were identified as contextual conditions. Accordingly, redefining policymaking and planning in higher education; internal and external marketing management; market-oriented; management and planning; pricing and the use of new technologies as applicable strategies were presented. If such processes are implemented, the establishment of a marketing system in higher education will have consequences, such as providing a source of income for the university; improving the Academic Balance of Academic Centers and Using the Native Model of University Management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Marketing
  • Higher education
  • universities

دوره 8، شماره 15
بهار و تابستان 1398
صفحه 1-18
  • تاریخ دریافت: 14 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 15 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 15 مهر 1398