طراحی الگوی نقشه مفهومی برنامه ‏ریزی راهبردی در توسعه دانشگاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز ایران،

2 علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشگاه چمران

4 دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22080/eps.2019.2498

چکیده

  نقشه مفهومی به عنوان زیرساخت تدوین برنامه‏ریزی آموزشی استراتژیک در دانشگاه‏های جهان مورد توجه قرار گرفته؛ اما در دانشگاه‏های ایران از مبانی نظری مرتبط با آن غفلت شده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی نقشه مفهومی برای توسعه دانشگاه تلاش کرده است با بهره‏گیری از روش پژوهش آمیخته متوالی ناهمزمان اکتشافی (کیفی – کمی)، برخی از مؤلفه‏های مهم و تأثیرگذار را مورد بررسی قرار داده و الگویی برای نقشه مفهومی ارائه دهد. با بررسی اسناد بالادستی مرتبط با برنامه‏های توسعه دانشگاه‏های بخش دولتی، مصاحبه با 54 عضو و توزیع پرسشنامه بین 205 نفر از مجموع 600 عضو هیأت علمی از 53 گروه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اطلاعات و داده‏های کیفی و کمی جمع‏آوری، تحلیل و تبیین گردید. شیوه جمع‏آوری و تجزیه و تحلیل داده‏ها در بخش اسناد بالا دستی به صورت تحلیل محتوا و در بخش کیفی با استفاده از روش کد‏گذاری اشتروس و کوربین، شامل سه مرحله (باز، محوری و انتخابی) انجام شد. در بخش کمی نیز پس از گردآوری داده‏ها با پرسشنامه محقق‏ساخته با 9 خرده مقیاس و 127 گویه که بر اساس اسناد بالادستی و نتایج مصاحبه اولیه، ساخته و روایی صوری و محتوایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، با روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) تحلیل داده‏ها انجام شد. طبق نتایج، مؤلفه‏های اصلی نقشه مفهومی، عبارتند از: جو سازمانی حاکم بر دانشگاه، کارکردهای دانشگاه، مقبولیت و مشروعیت، و توسعه رشته‏ها و گروه‏های آموزشی، که شناسایی شدند و بر اساس اهمیت در قالب مدلی از نقشه مفهومی برای دانشگاه ارائه شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

University Educational Planning: Designing a Model of Conceptual Roadmap for University development

نویسندگان [English]

 • Samaneh Salimi 1
 • Abdollah Parsa 2
 • y mehalizade 3
 • s shahi 4

1 Education, Education and psychology, Shahid Chamran university of Ahvaz

2 Education, education and psychology, Shahid Chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 chamran uni

4 chamran uni

چکیده [English]

In the most of the foreign university having a conceptual roadmap is the main bases of university development plan; but it has been neglected in Iranian universities. In this research, for present a conceptual roadmap to educational planning, an exploratory mixed method research (Qual. and Quan.) was used. Data were collected from related archives to developmental plans of public universities and previous research, interviews with 54 faculty members and copleted researcher-made questionnaire by 205 faculty members. For interviews and completing questionnaire, correspondents were selected from faculty members of 53 departments of Shahid Chamran university of Ahvaz. In Qualitative section, by purposeful sampling and in quantitative section, by stratified random method. Data were collected and analyzed by different quantitative (mean and standard diviation) and qualitative analytical method (Straus & Corbin coding method). The results show that five main elements of conceptual roadmap are: university climate, functional of university, legitimation of university, and development of departments and disciplines, which combined based on their importance, in a proposed model of conceptual roadmap for university.

کلیدواژه‌ها [English]

 • conceptual roadmap
 • Development
 • university legitimacy
 • Climate
 • Function

دوره 8، شماره 15
بهار و تابستان 1398
صفحه 176-201
 • تاریخ دریافت: 31 تیر 1397
 • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 15 آذر 1398