شناسایی شایستگی های راهبردی مورد نیاز در طراحی برنامه ریزی آموزشی هنرجویان فنی و حرفه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان( خوراسگان

2 استاد مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان)،ایران

10.22080/eps.2019.2502

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی شایستگی های راهبردی مورد نیاز در طراحی برنامه ریزی آموزشی هنرجویان فنی و حرفه ای است. در این پژوهش از روش پژوهش ترکیبی کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی، شایستگی های کلیدی راهبردی از مقالات، اسناد و. . . به روش تحلیل مضمون شناسایی و با استفاده از نرم افزار Maxqda12 کد گذاری شد. نمونه­گیری به صورت هدفمند انجام و تا سر حد اشباع ادامه یافت. به منظور تعیین روایی محتوایی از نظر خبرگان و برای سنجش پایایی، از ضریب هولستی استفاده شد. در بخش کمی، از نوع توصیفی – پیمایشی، پرسشنامه اولیه ساخته، پایایی آن با روش آلفای کرونباخ به مقدار 85/0 تأیید شد. پرسشنامه نهایی پس از تایید خبرگان در میان نمونه 384 نفری از هنرآموزان هنرستان ها اجرا و با کمک نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج کیفی نشان داد، شایستگی های راهبردی شامل شایستگی های مدیریتی با سطوح: مهارت های عمومی مدیریت، مهارت تحلیل و رصد محیط، مهارت آینده نگری و رصد آینده؛ شایستگی های سازمانی با سطوح: شایستگی های کار، ایجاد تعاملات کاری سازنده می باشد، همچنین نتایج کمی نشان داد شایستگی های راهبردی به دو دسته شایستگی های سازمانی (83/0) و شایستگی های مدیریتی (97/0) تقسیم گردیده است. شایستگی های سازمانی دارای دو مولفه شایستگی های کار (85/0) و ایجاد تعاملات کاری سازنده (90/0) و شایستگی های مدیریتی دارای سه مولفه مهارت های عمومی مدیریت (92/0)، مهارت تحلیل و رصد محیط (71/0)، مهارت آینده نگری و رصد آینده (74/0) بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of strategic competencies required in the design of educational planning for technical and vocational students

نویسندگان [English]

  • Farideh Nouri 1
  • Mohammad Hossein Yarmohammadian 2
  • Mohammad Ali Nadi 3

1 Ph. D. Student of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islami Azad University, Isfahan, Iran,

2 Professor, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Associate Professor of Educational Sciences Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Azad Eslami Isfahan (Khorasgan) University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

 
The purpose of this research is to identify strategic competencies requiredin the design of educational planning for technical and vocational students. In this research, qualitative and quantitative combination research method was used. In the qualitative section, strategic key competencies of papers, documents, etc. , The content analysis method was identified using Maxqda12 software. Sampling was carried out purposefully and continued to saturation. In order to determine the content validity of the experts' opinions, a Holstein coefficient was used to assess the reliability. In the quantitative part, descriptive-survey method, the original questionnaire was approved, its reliability was confirmed by the Cronbach's alpha method (85%). The final questionnaire was approved by experts among 384 people sampled (according to Cochran's formula) from the students of vocational schools. Analyzed with SPSS19 software. The Qualitative results showed that strategic competencies include management competencies with levels: general management skills, environmental analysis skills, prospective skills and future observation; organizational competencies with levels: job competencies, constructive constructive engagements. Also, quantitative results show that strategic competencies are divided into two categories of organizational competencies (0/83) and managerial competencies (0/97). Organizational competencies have two components of work competencies (0/85) and constructive work interactions (0/90) and managerial competencies with three components of general management skills (0/92) , environmental analysis and observation skills (0/71) , prospective skills, and future observation (0/74).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic competencies
  • educational planning
  • Technical and vocational training

دوره 8، شماره 15
بهار و تابستان 1398
صفحه 282-300
  • تاریخ دریافت: 23 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 15 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 15 آذر 1398