نمایه نویسندگان

آ

 • آریانفر، سمیه تحلیل مولفه‏ های سواد اقتصادی کتاب‏های درسی دوره دوم متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش ‏آموزان [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 121-132]
 • آهنچیان، محمدرضا نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 13-28]
 • آهنچیان، محمد رضا آسیب‌شناسی طرح‌های ارزیابی درونی و راه‌های توسعه‌ اثربخشی آن (مطالعه‌ موردی: دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 5-34]

ا

 • ابراهیم زاده پزشکی، رضا ارایه مدلی جامع درجهت پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با دانشجو با رویکرد تلفیقی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 5-36]
 • ابیلی، خدایار تحلیل و تبیین عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی با رویکرد آمیخته و الگوسازی چند سطحی، مطالعه موردی: دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 97-120]
 • احمدی، رضا سطح‌بندی توسعه آموزشی در شهرستان‌های استان خوزستان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 167-197]
 • احمدی کهنعلی، رضا نیازسنجی و تعیین دوره‌های آموزشی کارکنان واحد‌های آموزش و پژوهش دانشگاه هرمزگان بر اساس رویکرد شایستگی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 133-166]
 • ایزدی، صمد طرح تأسیس مجتمع‌های آموزشی و پرورشی از نظر تا واقعیت‌های فرایند اجرا (تأملی بر دیدگاه معلمان و مدیران به عنوان مخاطبین اصلی در مرحله اجرا) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 171-198]
 • ایزدی، صمد تحلیل محیط درونی و بیرونی حوزه آموزش دانشگاه مازندران بر اساس برنامه ریزی راهبردی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 97-114]
 • اسدی، محمد سنتز پژوهی بر الگوی تدریس اثربخش در آموزش عالی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 113-144]
 • اشرفی، لیلا مدلی برای پیش بینی آسیب پذیری تحصیلی در مقطع کارشناسی مبتنی بر شبکه عصبی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 8-27]
 • الهام پور، حسین بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی شهر اهواز [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 59-81]
 • اله ویردی، فرزانه ارزیابی وضعیت نابرابری پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در سطح درونداد جهت نیل به توسعه پایدار [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 76-96]
 • امیدی‌پور، مرتضی ساماندهی مکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری با استفاده از منطق بولین و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی: مدارس مقطع راهنمایی مناطق 8 گانه شهر اهواز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 137-166]
 • امیدی فر، رضا تبیین نابرابری و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران در سطح درونداد، فرایند و برونداد جهت نیل به توسعه پایدار مورد مطالعه دانشگاه‌های شهر تهران [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 55-78]
 • امین بیدختی، علی اکبر نقش متغیرهای پذیرشی در موفقیت تحصیلی دانشجویان دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 77-93]
 • امین بیدختی، علی‌اکبر تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 107-138]

ب

 • بابایی اقدم، فریدون ارزیابی و رتبه بندی سطح توسعه یافتگی آموزشی استان های منطقه زاگرس با استفاده از مدل چند معیاره وایکور [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 11-29]
 • بادله، علیرضا بررسی ارائه ی خدمات حرفه‌ای و تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فرهنگیان بر تحولات نظام آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 28-45]
 • باقی یزدل، رقیه تحلیل آماری نتایج آزمون کارشناسی ارشد بر اساس مدل‌های اثر تصادفی عضویت چندگانه و چندسطحی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 11-32]

پ

 • پازُکی نژاد، زهرا محیط زیست در آموزش عالی: ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی مازندران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 199-221]
 • پورکریمی، جواد طراحی الگوی تضمین کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی دانشجو-معلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 65-88]

ت

 • ترابی، ذبیح الله سطح‌بندی توسعه آموزشی در شهرستان‌های استان خوزستان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 167-197]
 • ترانه عنایتی، ترانه عنایتی میزان سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه با تأکید بر نقش برنامه‎ریزی آموزشی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 145-163]
 • ترک زاده، جعفر توانمندسازی دانشگاهی با رویکرد راهبردی: چارچوب موقعیتی برای برنامه‌ریزی توسعه دانشگاه بامیان افغانستان [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 133-157]
 • تقوایی یزدی، مریم ارایه مدل ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشد‌ و تأثیر آن بر توسعه پایدار دانشگاه‌ها [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 146-171]

ث

 • ثمری، عیسی بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی» دردانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 67-100]

ج

 • جعفری، سکینه تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 107-138]
 • جلیلیان، نگار ارایه مدلی جامع درجهت پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با دانشجو با رویکرد تلفیقی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 5-36]
 • جمالی، احسان تحلیل آماری نتایج آزمون کارشناسی ارشد بر اساس مدل‌های اثر تصادفی عضویت چندگانه و چندسطحی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 11-32]
 • جوزچال، مهدی طرح تأسیس مجتمع‌های آموزشی و پرورشی از نظر تا واقعیت‌های فرایند اجرا (تأملی بر دیدگاه معلمان و مدیران به عنوان مخاطبین اصلی در مرحله اجرا) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 171-198]

ح

 • حاجی تبار فیروزجایی، محسن تحلیل مولفه‏ های سواد اقتصادی کتاب‏های درسی دوره دوم متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش ‏آموزان [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 121-132]
 • حیدرزادگان، علیرضا فرصتهای آموزشی دانش آموزان عشایر استان سیستان و بلوچستان: (برابر یا نابرابر [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 159-175]
 • حسنی، محمد تبیین نابرابری و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران در سطح درونداد، فرایند و برونداد جهت نیل به توسعه پایدار مورد مطالعه دانشگاه‌های شهر تهران [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 55-78]
 • حسنی، محمد ارزیابی وضعیت نابرابری پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در سطح درونداد جهت نیل به توسعه پایدار [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 76-96]
 • حسنی، محمد تحلیل نابرابری فرصت های دسترسی به آموزش عالی (مورد مطالعه: شهرستان های استان آذربایجان غربی) [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 76-96]
 • حسینی، زینب تحلیل محیط درونی و بیرونی حوزه آموزش دانشگاه مازندران بر اساس برنامه ریزی راهبردی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 97-114]
 • حسینی، نجیبه شاه عوامل مؤثر بر موفقیت دانش‌آموزان استان یزد در کسب رتبه نخست ورود به دانشگاه‌های کشور طی سال‌های 1384 الی 1388 [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 199-234]
 • حسن زاده بارانی کرد، سودابه نقش فعالیت‌های حمایتی والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان: آزمون برابری مدل‌ها بر حسب جنسیت [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 104-132]
 • حکیمی، وجیه آسیب‌شناسی طرح‌های ارزیابی درونی و راه‌های توسعه‌ اثربخشی آن (مطالعه‌ موردی: دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 5-34]

خ

 • خالق پناه، کمال مطالعه کیفی مناسبات بوروکراسی آموزشی با تجربه آموزشی معلمان [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 95-112]
 • خدابنده اویلی، عباس عوامل مؤثر بر موفقیت دانش‌آموزان استان یزد در کسب رتبه نخست ورود به دانشگاه‌های کشور طی سال‌های 1384 الی 1388 [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 199-234]
 • خرسندی یامچی، اکبر طراحی الگوی صلاحیت حرفه‌ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 89-105]
 • خسروی نیا، معصومه تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 107-138]
 • خورسندی طاسکوه، علی شناسایی و تحلیل عوامل امتناع بین‌المللی سازی دانشگاه‌های تخصصی با تمرکز بر استراتژی «بین المللی شدن در خانه» (IAH) [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 46-75]

د

 • دادگر، شهرام بررسی « شکاف انتظار – عمل» آموزش مهارت‌های حرفه‌ای در دانش آموختگان رشته حسابداری ( با تاکید بر دوره کارشناسی) [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 168-188]
 • دارابی، سلمان بررسی مقایسه‌ای میزان‌ کاربست مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در (توسعه‌پایدار)آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 101-136]
 • دارابی، فاطمه مهاجرت علمی: تأملی بر دلایل تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد از سایر رشته‌ها به مدیریت آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 146-169]
 • دربان آستانه، علیرضا دربان تحلیل الگوی نابرابری‌ فضای آموزشی شهرستان‌های کشور [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 31-50]

ر

 • رحیمی، سمیه تغییرات مفهومی در حوزه برنامه‌ریزی در آرای راسل ایکاف [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 79-103]
 • رستگارپور، حسن بررسی نقش نظام آموزش از دور در ایجاد سرمایه اجتماعی و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقاء آن در آموزش عالی کشور [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 83-106]
 • رسولزاده، بهزاد بررسی نقش نظام آموزش از دور در ایجاد سرمایه اجتماعی و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقاء آن در آموزش عالی کشور [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 83-106]
 • رضایی، پانیذ تحلیل الگوی نابرابری‌ فضای آموزشی شهرستان‌های کشور [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 31-50]
 • رضا سرمدی، محمد رضا بررسی نقش نظام آموزش از دور در ایجاد سرمایه اجتماعی و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقاء آن در آموزش عالی کشور [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 83-106]
 • رضایی میرقائد، هدا نیازسنجی و تعیین دوره‌های آموزشی کارکنان واحد‌های آموزش و پژوهش دانشگاه هرمزگان بر اساس رویکرد شایستگی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 133-166]

ز

 • زین آبادی، حسن رضا مهاجرت علمی: تأملی بر دلایل تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد از سایر رشته‌ها به مدیریت آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 146-169]

س

 • سبحانی، حسن تحلیل و تبیین عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی با رویکرد آمیخته و الگوسازی چند سطحی، مطالعه موردی: دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 97-120]
 • سبحانی نژاد، مهدی عوامل مؤثر بر موفقیت دانش‌آموزان استان یزد در کسب رتبه نخست ورود به دانشگاه‌های کشور طی سال‌های 1384 الی 1388 [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 199-234]
 • سعیدی رضوانی، محمود نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 13-28]
 • سلیمی، جمال پدیدارشناسی ادراک دانشجویان از عناصر آموزشی در دانشگاه: مطالعه موردی مفهوم «صلاحیت»های آموزشی مدرسان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 30-64]
 • سلیمی، قاسم توانمندسازی دانشگاهی با رویکرد راهبردی: چارچوب موقعیتی برای برنامه‌ریزی توسعه دانشگاه بامیان افغانستان [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 133-157]
 • سلمانی، آرزو ارزیابی کیفیت دوره‌های دکتری مدیریت درایران با استفاده از مدل سیپ [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 106-130]

ش

 • شاهی، سکینه تناسب آموزش‌های هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 48-70]
 • شجاعیان، علی ساماندهی مکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری با استفاده از منطق بولین و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی: مدارس مقطع راهنمایی مناطق 8 گانه شهر اهواز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 137-166]
 • شیربگی، ناصر تبیین رابطه شناخت معلّمان از اهداف مقطع متوسطه و اثربخشی آموزشی:(مطالعه موردی دبیران دبیرستان‌های شهر سنندج) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 139-170]
 • شعبانی ورکی، بختیار نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 13-28]
 • شفیعی، فاطمه صغری تحلیل و تبیین عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی با رویکرد آمیخته و الگوسازی چند سطحی، مطالعه موردی: دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 97-120]
 • شکوهی فرد، حسین نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 13-28]

ص

 • صالحی، صادق محیط زیست در آموزش عالی: ارزیابی دانش زیست محیطی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی مازندران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 199-221]
 • صالحی عمران، ابراهیم بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی» دردانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 67-100]
 • صالحی عمران، ابراهیم بررسی رابطه بین شادکامی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان درفضاهای آموزشی استان مازندران با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 121-145]
 • صالحی عمران، ابراهیم واکاوی موانع رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 28-47]
 • صندوقداران، محمد حسین فرصتهای آموزشی دانش آموزان عشایر استان سیستان و بلوچستان: (برابر یا نابرابر [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 159-175]

ط

 • طرقی، جعفر مطالعة تطبیقی دانشگاه پژوهی وارایة ماتریس ابعاد دانشگاه پژوهی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 33-53]
 • طهماسبی، سیامک تحلیل الگوی نابرابری‌ فضای آموزشی شهرستان‌های کشور [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 31-50]

ع

 • عابدینی بلترک، میمنت بررسی رابطه بین شادکامی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان درفضاهای آموزشی استان مازندران با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 121-145]
 • عارفی، محبوبه مطالعة تطبیقی دانشگاه پژوهی وارایة ماتریس ابعاد دانشگاه پژوهی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 33-53]
 • عباس زاده، سعید تناسب آموزش‌های هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 48-70]
 • عبدی، آرش پدیدارشناسی ادراک دانشجویان از عناصر آموزشی در دانشگاه: مطالعه موردی مفهوم «صلاحیت»های آموزشی مدرسان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 30-64]
 • علی پور، خالد ارزیابی و رتبه بندی سطح توسعه یافتگی آموزشی استان های منطقه زاگرس با استفاده از مدل چند معیاره وایکور [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 11-29]
 • علیزاده ثانی، محسن تحلیل محیط درونی و بیرونی حوزه آموزش دانشگاه مازندران بر اساس برنامه ریزی راهبردی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 97-114]

غ

 • غلامی، خلیل سنتز پژوهی بر الگوی تدریس اثربخش در آموزش عالی [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 113-144]

ف

 • فتحیان بروجنی، محمد نقش متغیرهای پذیرشی در موفقیت تحصیلی دانشجویان دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 77-93]
 • فتحیان بروجنی، محمد مدلی برای پیش بینی آسیب پذیری تحصیلی در مقطع کارشناسی مبتنی بر شبکه عصبی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 8-27]
 • فخاری، حسین بررسی « شکاف انتظار – عمل» آموزش مهارت‌های حرفه‌ای در دانش آموختگان رشته حسابداری ( با تاکید بر دوره کارشناسی) [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 168-188]
 • فراستخواه، مقصود طراحی الگوی تضمین کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی دانشجو-معلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 65-88]
 • فرج ا للهی، مهران بررسی نقش نظام آموزش از دور در ایجاد سرمایه اجتماعی و ارائه الگوی مناسب جهت ارتقاء آن در آموزش عالی کشور [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 83-106]
 • فرزانه، محمد مهاجرت علمی: تأملی بر دلایل تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد از سایر رشته‌ها به مدیریت آموزشی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 146-169]
 • فیروزجائیان، طلعت الشریعه شناسایی و تحلیل عوامل امتناع بین‌المللی سازی دانشگاه‌های تخصصی با تمرکز بر استراتژی «بین المللی شدن در خانه» (IAH) [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 46-75]
 • فروغ، بازمحمد توانمندسازی دانشگاهی با رویکرد راهبردی: چارچوب موقعیتی برای برنامه‌ریزی توسعه دانشگاه بامیان افغانستان [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 133-157]

ق

 • قضاوی، منصوره نقش مشارکت کنندگان در تدوین رشته‌های جدید دانشگاهی در دو وضع موجود و مطلوب [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 51-76]
 • قلاوندی، حسن ارزیابی وضعیت نابرابری پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در سطح درونداد جهت نیل به توسعه پایدار [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 76-96]
 • قلعه‌ای، علیرضا تبیین نابرابری و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران در سطح درونداد، فرایند و برونداد جهت نیل به توسعه پایدار مورد مطالعه دانشگاه‌های شهر تهران [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 55-78]

ک

 • کرمخانی، زینب واکاوی موانع رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 28-47]
 • کلائی دارابی، رضا ارایه مدل ابعاد آموزشی و پژوهشی مراکز رشد‌ و تأثیر آن بر توسعه پایدار دانشگاه‌ها [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 146-171]
 • کوشکی جهرمی، علیرضا نیازسنجی و تعیین دوره‌های آموزشی کارکنان واحد‌های آموزش و پژوهش دانشگاه هرمزگان بر اساس رویکرد شایستگی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 133-166]

گ

 • گرائی نژاد، غلامرضا بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی» دردانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 67-100]

م

 • محمدی، جمال تبیین رابطه شناخت معلّمان از اهداف مقطع متوسطه و اثربخشی آموزشی:(مطالعه موردی دبیران دبیرستان‌های شهر سنندج) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 139-170]
 • محمدی، رضا طراحی الگوی صلاحیت حرفه‌ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 89-105]
 • محمدی، فردین تبیین رابطه شناخت معلّمان از اهداف مقطع متوسطه و اثربخشی آموزشی:(مطالعه موردی دبیران دبیرستان‌های شهر سنندج) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 139-170]
 • محمدی، مهدی توانمندسازی دانشگاهی با رویکرد راهبردی: چارچوب موقعیتی برای برنامه‌ریزی توسعه دانشگاه بامیان افغانستان [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 133-157]
 • محمّدی، فردین مطالعه کیفی مناسبات بوروکراسی آموزشی با تجربه آموزشی معلمان [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 95-112]
 • مرجانی، سید هادی مطالعة تطبیقی دانشگاه پژوهی وارایة ماتریس ابعاد دانشگاه پژوهی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 33-53]
 • میرشاه جعفری، سید ابراهیم نقش مشارکت کنندگان در تدوین رشته‌های جدید دانشگاهی در دو وضع موجود و مطلوب [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 51-76]
 • میرعرب، رضا تحلیل مولفه‏ های سواد اقتصادی کتاب‏های درسی دوره دوم متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش ‏آموزان [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 121-132]
 • میرفخرالدینی، سید حیدر ارایه مدلی جامع درجهت پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با دانشجو با رویکرد تلفیقی مدل‌سازی ساختاری تفسیری و مدل‌سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: دانشگاه یزد) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 5-36]
 • میرکمالی، سیدمحمد طراحی الگوی تضمین کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی دانشجو-معلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 65-88]
 • ملکی، سعید ساماندهی مکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری با استفاده از منطق بولین و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی: مدارس مقطع راهنمایی مناطق 8 گانه شهر اهواز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 137-166]
 • ملکی، سعید سطح‌بندی توسعه آموزشی در شهرستان‌های استان خوزستان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 167-197]
 • مهدی، مهدی تغییرات مفهومی در حوزه برنامه‌ریزی در آرای راسل ایکاف [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 79-103]
 • مهرام، بهروز آسیب‌شناسی طرح‌های ارزیابی درونی و راه‌های توسعه‌ اثربخشی آن (مطالعه‌ موردی: دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 5-34]
 • مهرعلی زاده، یدا.. واکاوی موانع رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 28-47]
 • مهرعلی زاده، یدالله بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی شهر اهواز [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 59-81]
 • مهر علیزاده، یداله تناسب آموزش‌های هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 48-70]
 • مهنی، امید بررسی عملکرد مدارس هیأت امنایی شهر اهواز [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 59-81]
 • موسی‌پور، نعمت الله نقش مشارکت کنندگان در تدوین رشته‌های جدید دانشگاهی در دو وضع موجود و مطلوب [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 51-76]
 • موسوی، میرنجف ارزیابی وضعیت نابرابری پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در سطح درونداد جهت نیل به توسعه پایدار [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 76-96]
 • موسوی، میر نجف تبیین نابرابری و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران در سطح درونداد، فرایند و برونداد جهت نیل به توسعه پایدار مورد مطالعه دانشگاه‌های شهر تهران [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 55-78]

ن

 • نادری، ابوالقاسم تحلیل و تبیین عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی با رویکرد آمیخته و الگوسازی چند سطحی، مطالعه موردی: دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 97-120]
 • نیازی، چیا ارزیابی و رتبه بندی سطح توسعه یافتگی آموزشی استان های منطقه زاگرس با استفاده از مدل چند معیاره وایکور [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 11-29]
 • نیاز آذری، کیومرث بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهرستان ساری [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 35-57]
 • نامداری پژمان، مهدی طراحی الگوی تضمین کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی دانشجو-معلمان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 65-88]
 • نامنی، احمد نقش متغیرهای پذیرشی در موفقیت تحصیلی دانشجویان دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 77-93]
 • نامنی، احمد مدلی برای پیش بینی آسیب پذیری تحصیلی در مقطع کارشناسی مبتنی بر شبکه عصبی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 8-27]
 • نجاری، مهدی تحلیل نابرابری فرصت های دسترسی به آموزش عالی (مورد مطالعه: شهرستان های استان آذربایجان غربی) [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 76-96]
 • نجفی، رامین تغییرات مفهومی در حوزه برنامه‌ریزی در آرای راسل ایکاف [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 79-103]
 • نیستانی، محمدرضا بررسی مقایسه‌ای میزان‌ کاربست مؤلفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در (توسعه‌پایدار)آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 101-136]
 • نصر، احمدرضا نقش مشارکت کنندگان در تدوین رشته‌های جدید دانشگاهی در دو وضع موجود و مطلوب [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 51-76]
 • نوریان، کیمیا ارزیابی کیفیت دوره‌های دکتری مدیریت درایران با استفاده از مدل سیپ [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 106-130]
 • نوروزی، نصراله تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 107-138]

و

 • ویسی ناب، فتح الله ارزیابی و رتبه بندی سطح توسعه یافتگی آموزشی استان های منطقه زاگرس با استفاده از مدل چند معیاره وایکور [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 11-29]

ه

 • هاشمی، سهیلا واکاوی موانع رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 28-47]

ی

 • یزدانی، حمیدرضا ارزیابی کیفیت دوره‌های دکتری مدیریت درایران با استفاده از مدل سیپ [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 106-130]
 • یزدانی، فریدون شناسایی چالش‌های پیشِ روی برنامه‌ریزی برای هوشمندسازی مدارس غیرانتفاعی شهر همدان [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 8-23]
 • یزدانی، محمد حسن بررسی و رتبه‌بندی توسعه آموزشی نواحی نوزده گانه آموزش و پرورش استان اردبیل [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 37-66]
 • یمنی دوزی سرخابی، محمد مطالعة تطبیقی دانشگاه پژوهی وارایة ماتریس ابعاد دانشگاه پژوهی [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 33-53]
 • یمنی دوزی سرخابی، محمد بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی» دردانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 67-100]
 • یمنی دوزی سرخابی، محمد تغییرات مفهومی در حوزه برنامه‌ریزی در آرای راسل ایکاف [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 79-103]