بررسی کیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

3 اشتغال در دانشگاه

4 رییس مرکز تحقیقات.ارزشیابی.اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

10.22080/eps.2019.2496

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است. روش پژوهش ترکیبی از نوع همزمان قیاسی و هدف آن در زمره تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه 70 نفر از اعضای هیئت‌علمی 17 گروه مجری طرح ارزیابی درونی دانشگاه شهید بهشتی بوده‌اند که از  این میان، 59 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی طبقه­ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش‏های آمار توصیفی و استنباطی(T تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی LSD) استفاده شد. همچنین برای تعیین روایی پژوهش حاضر از روایی صوری استفاده شده است و برای اطمینان یافتن از پایایی پرسشنامه  با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  مقدار پایایی پرسشنامه 98 % برآورد شد. یافته­های پژوهش حاضر نشان داد که از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، کیفیت ابعاد «حوزه درونداد و فرایند اجرای طرح ارزیابی درونی» بالاتر از حد متوسط، کیفیت«حوزه برونداد اجرای طرح ارزیابی درونی»، پایین‌تر از حد متوسط و کیفیت «پیامدهای اجرای طرح ارزیابی درونی» در حد متوسط است. همچنین بررسی دیدگاه و نظرات اعضای هیئت‌علمی در مورد کیفیت اجرای طرح ارزیابی درونی بیانگر آن بود که برخی از نقاط اثرگذار و مثبت اجرای طرح ارزیابی درونی در گروه­های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی عبارت‌اند از: بهبود کیفیت فعالیت­های آموزشی و پژوهشی گروه، برنامه­ریزی و هدف‌گذاری واقع­بینانه و روشن و جامع، دانش­افزایی و توانمندسازی اعضای گروه، تعامل و مشارکت اجتماعی اعضاء در امور گروه، شناسایی و شناخت نقاط قوت و ضعف گروه، اعطای استقلال و اختیار به گروه، نیازسنجی درونی و بیرونی و برخی از مسائل و مشکلات اجرای طرح ارزیابی درونی در گروه­های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی عبارت‌اند از: فقدان پیگیری، اقدام و بازخورد از اجرای طرح، عدم هماهنگی و همکاری مطلوب بخش­های مختلف اجرائی دانشگاه ضعف آگاهی­بخشی و اطلاع­رسانی از فرایندها و مقاصد طرح به اعضای گروه، فقدان کاربست نتایج و یافته­های اجرای طرح در سطح گروه­های آموزشی، کمبود بودجه و سرمایه انسانی برای اجرای طرح 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survay quality of implementation of internal evaluation of departments in shahid beheshti university From the perspective of faculty members

نویسندگان [English]

 • fatemeh nasrollahinia 1
 • mihamad yamanidouzi 2
 • mahbobe arefi 3
 • reza mohamadi 4

1 shahid beheshti university, tehran,iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to survay quality of implementation of internal evaluation of the educational departments of Shahid Beheshti University. The research method is descriptive of survey type and its purpose is applied research. The statistical population of this study was 70 faculty members of the 17 groups that conducted the internal evaluation of Shahid Beheshti University. 59 of them were selected using Morgan table and simple random sampling method. For data collection, a researcher made questionnaire was used and for analyzing the data, descriptive and inferential statistics (one-sample T, multivariate analysis of variance and post-hoc LSD test) were used. The findings of this study showed that from the viewpoint of faculty members of Shahid Beheshti University, the quality of the dimensions of the "input domain and the process of implementation of the internal evaluation plan" was higher than the average, the quality of "the field of implementation of the internal evaluation plan", lower than the average and quality "The implications of implementing an internal evaluation plan" are modest. Also, reviewing the views and opinions of the faculty members regarding the quality of implementation of the internal evaluation project indicated that some of the effective and positive points of implementation of the internal evaluation project in the educational groups of Shahid Beheshti University include: Improvement of the quality of the educational and research activities of the group, realistic and comprehensive planning and targeting, students' empowerment and empowerment of the members of the group, interaction and participation of members in the affairs of the group, identification and recognition of the strengths and weaknesses of the group, Granting independence and empowerment to the group, internal and external needs assessment and some issues and problems implementing the internal evaluation plan in the educational groups of Shahid Beheshti University include: Lack of follow up, action and feedback from the implementation of the plan, lack of coordination and co-operation among the various parts of the university. Weakness awareness and information about the processes and objectives of the project to the members of the group, Lack of implementation of results and findings of project implementation at the level of educational groups, lack of funds and human capital to implement the plan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Internal evaluation
 • Shahid Beheshti University
 • Quality
 • Departments

دوره 8، شماره 15
بهار و تابستان 1398
صفحه 121-147
 • تاریخ دریافت: 14 خرداد 1397
 • تاریخ بازنگری: 15 بهمن 1398
 • تاریخ پذیرش: 16 مرداد 1398