شناسایی نیازهای آموزشی دانشجویان بر اساس سرمایه اجتماعی و نقش آن در ادراک آنان از جوّ آموزشی با تاکید بر برنامه ریزی آموزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

2 فارغ التحصیل دانشگاه شیراز

10.22080/eps.2019.2494

چکیده

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی درونی نیازهای آموزشی دانشجویان بر اساس سرمایه اجتماعی و نقش آن در ادراک آنان از جوّ آموزشی: مطالعه موردی: دانشگاه شیراز بود. جامعه­ی آماری پژوهش شامل کلیه­ی دانشجویان دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای پس از انتخاب دانشکده­های علوم­تربیتی و روانشناسی و فنی و مهندسی به عنوان نمونه­ی پژوهش، کلیه­ی دانشجویان کارشناسی دانشکده­های مذکور به پرسشنامه­ها پاسخ کامل دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه­ی سرمایه­ی اجتماعی (ترک زاده و محترم، 1391) و ادراک دانشجویان از جوّ آموزشی (راف و همکاران، 1997) بود که بعد از محاسبه روایی و پایایی توزیع و گردآوری شد. داده­های به­دست آمده با استفاده از روش‌های آماری تی تست تک نمونه­ای، همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد تحلیل قرار­گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد، از نظر دانشجویان میانگین سرمایه­ی اجتماعی و مطلوبیت جوّ آموزشی و هر یک از ابعاد آنها از میانگین معیار (Q3) کمتر می­باشد؛ ادراک دانشجویان از جوّ آموزشی از طریق سرمایه­ی اجتماعی پیش­بینی می­شود (01/0≥ P و 58/0 = β). بدین ترتیب که رابطه­ی مثبت و معناداری بین ادراک دانشجویان از سرمایه­ی اجتماعی و جوّ آموزشی وجود دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal Evaluation of Students' Educational Needs Based on Social Capital and Its Role in Their Perception of the Educational Environment: Case Study: Shiraz University

نویسندگان [English]

  • Maasoumeh Mohtaram 1
  • sharare motale 2

1 faculty

چکیده [English]

The main purpose of this study is to consider the prediction of the students' perception of academic departments on the bases of their perception of available social capital of different faculties at Shiraz University. The statistical population of this project contains all of the students of Shiraz University, by the use of cluster sampling method after the selection of Faculty of Science, Psychology and Engineering as the research sample. All the bachelor students of the selected faculties answered the questionnaires completely. The research instruments were social capital questionaries (TorkZadeh & Mohtaram, 2012) and students' perception of academic climates (Ralf et al, 1997) that was gathered distributed after validity and reliability calculations. The received data were analyzed by the descriptive and inferential statistics method. The results demonstrated that the average social and the educational atmosphere desirability and each of their dimensions from the students' point of view are less than average means (Q3). The students' perception of academic climate is predicated through social capital. Hence, the results represented the positive and meaningful relationship between the students' perception of social capital and academic climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal evaluation
  • social capital
  • perception of academic climates
  • Student
  • university

دوره 8، شماره 15
بهار و تابستان 1398
صفحه 81-95
  • تاریخ دریافت: 21 مرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 15 مهر 1398
  • تاریخ پذیرش: 16 آذر 1398