دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، اسفند 1399 

مقاله پژوهشی

لزوم برنامه ریزی برای بالندگی کارآفرینی دانشجویان :مطالعه موردی

صفحه 1-22

10.22080/eps.2021.3343

مریم نجفی مقدم نژاد؛ حمیدرضا آراسته؛ حمیده رشادت جو


واکاوی سیاست های ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران: ارائه مدلی نو

صفحه 115-150

10.22080/eps.2021.19597.1958

سپیده نیکونژاد؛ مصطفی قادری؛ نعمت اله عزیزی؛ Per-Olof Thång؛ محمد رضا نیستانی