سنتز پژوهی عامل ها و ملاک های برندسازی آموزش عالی: ارائه یک مدل مفهومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی آموزش عالی، دانشگاه کردستان، ایران PhD student of higher education development planning. The University of Kordestan. Iran

2 استادیار برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه کردستان

3 استاد برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه کردستان. پست الکترونیک، nematollah.azizi@gmail.com

چکیده

هدف پژوهش حاضر، سنتز پژوهی عامل ها و ملاک های برندسازی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی؛ رویکرد پژوهش، کیفی از نوع سنتز پژوهی و راهبرد مورد استفاده بر اساس فراترکیب چارچوب های نظری و پژوهش های مرتبط پیشین می باشد. جامعه پژوهش شامل اطلاعات برندسازی آموزش عالی کشورهای در دسترس می باشد. نمونه پژوهش شامل 160 پژوهش در سطح خارج از کشور و 29 پژوهش در سطح داخل کشور می باشد. برای فرایند تحلیل داده های سنتز پژوهی، از روش کدگذاری مورد استفاده در تحلیل محتوای استقرایی استفاده شده است. پژوهش پس از بررسی پیرامون موضوع برندسازی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مهمترین عامل ها و ملاک های برندسازی را از پژوهش های انتخاب شده، شناسایی و استخراج کرده است. پژوهش در مرحله بعد، بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهشی، تمامی عامل ها و ملاک های ارائه شده را در مفاهیم و مقولات رویکرد برندسازی لنکستر و کرت ریل جایگذاری کرده است. مدل برندسازی لنکستر و کرت ریل، دارای سه مفهوم هویت، هدف و پاسخ بوده که هر کدام شامل سه مقوله اصلی یا هسته، واقعی و ارزش افزوده می باشد. بر این اساس، یافته های تحقیق نشان می دهد که، برندسازی دانشگاه در قالب دو مرحله برنامه ریزی خلق ارزش ویژه برند (مفاهیم هویت و هدف) و سنجش ارزش ویژه برند (مفهوم پاسخ) صورت می گیرد. مرحله برنامه ریزی خلق ارزش ویژه برند شامل متغیرهای نامگذاری، مکانیابی، لوگو، ماموریت های آموزشی، پژوهشی، سیاستگذاری، بین المللی سازی، امور مالی و زیرساخت ها، امور کارکنان و پرسنلی، محصولات و خدمات، دانشجویان، بازاریابی و فارغ التحصیلان می باشد. در ادامه، تحقیق استراتژی های هر کدام از متغیرهای مذکور را پیشنهاد داده است. همچنین، یافته های مرحله سنجش ارزش ویژه برند دانشگاه شامل دو بخش بیرونی و درونی می باشد. مهمترین استراتژی های سنجش ارزش برند بیرونی شامل اعتبار علمی دانشگاه، شهرت دانشگاه احساس و عاطفه دانشجویان نسبت به دانشگاه ، وفاداری برند و آگاهی برند و مهمترین استراتژی های سنجش ارزش برند درونی شامل امور فارغ التحصیلان، خدمات دانشجویی، توانمند سازی دانشجو، زیرساخت ها و ابعاد مالی دانشگاه است. در ادامه، مهمترین شاخص ها برای سنجش ارزش ویژه برند دانشگاه در دو بعد درونی و بیرونی ارائه داده شده است. در نهایت باید در نظر داشت که، موفقیت در اجرای برندسازی دانشگاه و اثربخشی آن مستلزم فراهم سازی زیرساخت های مناسب، آمادگی کافی در سطوح دانش، مهارت و نگرش در میان اساتید و دانشجویان و طراحی مناسب براساس نیازسنجی دقیق در جامعه ی هدف است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research synthesis of branding factors and criteria for higher education

نویسندگان [English]

  • Khalil Gholami 2
  • Nematollah Azizi 3
2 Associate professor of Educational Planning University of Kurdistan. Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University. khalil.gholami@gmail.com
3 Professor of Educational Planning. . Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University. E-mail: nematollah.azizi@gmail.com.
چکیده [English]

Research synthesis of branding factors and criteria for higher education is the main aim of this study. The study is applicable in terms of purpose; research approach is qualitative of research synthesis type and the strategy is used based on the meta- synthesis of the theoretical frameworks and previous related research. The research community includes all countries whose branding information on higher education is available. The research sample includes 160 research abroad and 29 researches at the national level. For analyzing process of the synthesis data, the coding method was used for inductive content analysis. Accordingly, after examining the issue of branding in universities and higher education institutions, the most important branding factors and criteria were identified and selected from the research. In the next stage, based on theoretical foundations and research background, all the factors presented in the field of branding of higher education have been placed in the concepts and categories of the Lencastre & Côrete-Real branding approach. The Lencastre & Côrete-Real branding model has three concepts of identity, goal, and response, each of which contains three categories:  core, real and value added. Accordingly, research findings show that university branding is done in the form of two stages of brand equity creation planning (concepts of identity and purpose) and measuring brand equity (response concept). The brand equity planning phase includes the variables of naming, location, logo, educational missions, research, policy-making, internationalization, finance and infrastructure, personnel and personnel affairs, products and services, students, marketing and graduates. In the following, research has proposed strategies for each of these variables. Also, the findings of the university brand equity assessment stage include two parts, external and internal. The most important strategies for measuring external brand value include university academic reputation, university reputation, students' feelings and affection towards the university, brand loyalty and brand awareness, and the most important strategies for measuring internal brand value including graduate affairs, student services, student empowerment, infrastructure and The financial dimension of the university. In the following, the most important indicators for measuring the special value of the university brand in both internal and external dimensions are presented. In the following, the most important indicators for measuring the special value of the university brand in both internal and external dimensions are presented. Successful and effective implementation of the higher education brandingrequires adequate infrastructures, preparedness at the levels of knowledge, skill and attitude among students and professors as well as appropriate designing of educational programs based on meticulous needs assessments in the target population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research synthesis
  • factors
  • criteria
  • branding
  • higher education
  • conceptual model