طراحی الگوی مفهومی نظام جامع آموزش کارآفرینی:ابعاد، عناصر و مولفه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد

2 دانشیار برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی نظام جامع آموزش کارآفرینی انجام شد. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌ بنیاد است. جامعه آماری پژوهش متخصصان حوزه های؛ برنامه‌ ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، تدریس، روان‌شناسی و آموزش کارآفرینی، بودند. هجده نفر نمونه به شیوه هدفمند انتخاب و با آنان مصاحبه درحد اشباع انجام شد. ابزار گردآوری داده، فرم مصاحبه نیمه ‌ساختاری بود. داده‌های حاصل از مصاحبه به منظور دریافت معانی نهفته بر حسب رهیافت گلیزری کد گذاری باز، محوری و انتخابی شد. جهت تامین اعتبار یافته ها از روش بازبینی اعضا و برای افزایش پایایی از روش‌های؛ اجرای فرایند نظام‌ مند ثبت، ضبط و نوشتن داده‌ها، استفاده شد. شش بعد نظام آموزشی شامل؛ سیاست‌گذاری، برنامه درسی، معلم، دانش‌آموز، تدریس و یادگیری از دید صاحب‌نظران جهت دست یابی به عناصر و مولفه‌های نظام جامع آموزش کارآفرینی تحلیل داده بنیاد شد. نتایج نشان داد در بعد سیاستگذاری؛ نیازسنجی و تضمین کیفیت، در بعد برنامه درسی؛ استاندارد‌سازی برنامه درسی و بلوغ برنامه‌درسی، در بعد معلم؛ وی به عنوان برنامه‌ریز درسی و نیز مجری فعال، در بعد دانش آموز؛ خبرگی، توسعه شخصی، خطرپذیری و عزت نفس دانش‌آموز، در بعد تدریس؛ تعامل‌های پیوسته و پویا و در بعد یادگیری؛ یادگیری چند بعدی و یادگیری مستمر، از جمله بنیادی‌ترین مولفه‌های نظام جامع آموزش کارآفرینی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Conceptual Model of a Comprehensive Entrepreneurship Education System: Dimensions, Elements and Components

نویسندگان [English]

  • mohsen dibaei 1
  • mehdi sobhanenejad 2
1 Assistant Professor of Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahed University
2 Associate Professor of Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahed University
چکیده [English]

The present study was conducted to design a model of entrepreneurial education system based on the elements of the education system. The research method is qualitative and based on Grounded theory. The statistical population of the study was experts in the field of management and educational and curriculum planning, psychology, entrepreneurship education, which was performed using Purposeful sampling with eighteen of them in a saturated interview. The data collection tool was a semi-organized interview in which the Strauss-Corbyn inductive approach was used to understand the meanings and themes contained in it.In this study, six elements of the educational system including educational process, curriculum, learning process, educational policies, teacher and student were examined and tried to form the components of each of these elements in order to form Identify the entrepreneurial education system. Based on the research findings, the most important components of the education process element (interactions and dynamics), curriculum element (standardization of curriculum and maturity of curriculum), learning element (multidimensional learning and continuous learning), policy element (needs assessment) And quality assurance), the element of teacher (teacher as curriculum and teacher as active executor) and student element (expertise, personal development, risk-taking and self-esteem).

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Elements
  • Component
  • Educational System
  • Entrepreneurship