الگوی توسعه دیپلماسی دانش در بستر بین‌المللی‌شدن‌ مطالعات آموزشی در نظام آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه کردستان

2 دانشیار برنامه‌ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه کردستان.

3 دانشیار برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه کردستان

4 استادیار مطالعات آموزشی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی:

چکیده

یکی از زمینه‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در نظام آموزش عالی، توسعه دیپلماسی دانش در بستر بین‌المللی‌شدن‌ نظام دانشگاهی است. هدف این پژوهش ارائه الگویی بر پایه دیدگاه‌ها و تجربیات اساتید درباره زمینه‌های به‌کارگیری دیپلماسی دانش در مطالعات آموزشی به‌عنوان دانشی بین‌رشته‌ای برای برقراری ارتباط و تبادل علمی در دانشگاه‌ها است تا روشن شود مفهوم دیپلماسی دانش با بهره‌گیری از ظرفیت دانش بین‌رشته‌ای در برنامه‌های آموزشی دانشگاهی چگونه می‌تواند به توسعه علمی نظام آموزش عالی ایران کمک کند. رویکرد این پژوهش از نوع کیفی و بر اساس راهبرد نظریه داده‌بنیاد نظام‌مند است. میدان پژوهش دربرگیرنده اساتید حوزه مطالعات آموزشی در دانشگاه‌های استان کردستان بود که 14 مشارکت‌کننده با نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند و مورد مصاحبه عمیق ساختارمند قرار گرفتند. داده‌های مصاحبه‌ها از طریق نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی مکس‌کیودا 2020 کدگذاری و مدل‌سازی شدند. بر اساس یافته‌ها، پدیده مرکزی دیپلماسی دانش بین‌رشته‌ای مطالعات آموزشی در بین‌المللی‌شدن دانشگاه ایرانی بر اساس علل اثرگذار (مسائل زبانی در آموزش و پژوهش بین‌المللی؛ و دانش محتوای درسی و آموزشی دانشگاه‌های کشور)؛ عوامل مداخله‌گر (تصمیم‌گیری در نظام سیاست‌گذاری دانشگاهی؛ توسعه ارتباطات و آموزش‌های مجازی؛ و ساختار قدرت علمی ـ اجرایی و اختیارات دانشگاهی)؛ زمینه‌‌ها (رویکرد تولید علم و پژوهش دانشگاهی؛ توسعه کیفی، رقابت‌پذیری و اعتبار دانشگاهی؛ و تنوع‌بخشی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی)؛ راهبردها (توسعه دیپلماسی دانش میان‌رشته‌ای؛ مبادلات علمی انفرادی و دانشگاهی؛ و مطالعات آموزشی تطبیقی با سایر کشورها)؛ و پیامدها (دستیابی به مرجعیت علم دانشگاهی، بازسازی دانش محتوای میان‌رشته‌ای؛ و آشنایی با تجربیات روابط منطقه‌ای و بین‌المللی)؛ قابل تفسیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Diplomacy Development Model in the Context of Internationalization of Educational Studies in Iranian Higher Education System

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asadi 1
  • khalil gholami 2
  • jamal salimi 3
  • Ali Khorsandi Taskoh 4
1 - PhD Student in Higher Education Development Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University.
2 Associate Professor of Educational Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University.
3 Associate Professor of Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan.
4 Assistant Professor of Management and Educational Planning, Department of Management and Educational Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University.
چکیده [English]

The aim of this study is to provide a model based on the views and experiences of Faculty members on the fields of Knowledge Diplomacy application in educational studies as an interdisciplinary knowledge for communication and scientific exchange in universities to help the Scientific development of Iranian higher education system by using the capacity of interdisciplinary knowledge in the university educational programs. The approach of this research is qualitative and based on the strategy of Systematic Grounded Theory. The research scope included Faculty members in the field of educational studies at the universities of Kurdistan province, and 14 participants were selected through theoretical sampling and they interviewed by in depth and semi-structured interviews. The interview data were coded and modeled through the Maxqda 2020 qualitative data analysis software. Based on the findings, the central phenomenon of Interdisciplinary Knowledge Diplomacy in the internationalization of an Iranian University is based on causal conditions (linguistic issues in international education and research; and weakness of knowledge of educational and curriculum content of Iranian universities); Intervening conditions (decision-making in the academic policy-making system; promoting the development of communication and virtual education; and the structure of scientific-executive power and academic authorities); contexts (science production and research approach; qualitative development, competitiveness and academic prestige; and diversify cultural and social needs); strategies (development of Interdisciplinary diplomacy; Individual and academic science exchanges; and comparative educational studies with other countries) and consequences (achieving academic science authority, reconstruction of Interdisciplinary content knowledge, and familiarity with regional and International relations experiences).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education, Development Model
  • Internationalization
  • , Knowledge Diplomacy
  • Educational Studies