ارزیابی دیدگاه گردشگران نسبت به اثر بخشی برنامه های آموزشی – تفسیری در منطقه حفاظت شده میانکله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مازندران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد طبیعت گردی(اکوتوریسم) ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش شناخت و تبیین میزان اثربخشی برنامه های آموزشی و تفسیری در منطقه حفاظت شده میانکاله از دیدگاه گردشگران است. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی مبتنی بر پیمایش و روش گردآوری داده ها نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه بوده است.. جامعه آماری این تحقیق شامل گردشگرانی هستند که در قالب تور در فصول پاییز و زمستان از منطقه میانکاله بازدید کرده و از برنامه های آموزشی و تقسیری بهره مند شده اند. .همچنین براساس فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه ، تعداد 250 گردشگر تعیین شد و روش نمونه گیری در این پژوهش، تصادفی ساده بوده است. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون های آماری تی تک نمونه ای و همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت نتایج این تحقیق بیانگر آن است که فعالیتهای آموزشی و تفسیری که توسط راهنمای تور محلی به گردشگران ارایه شده است تاثیر مطلوبی بر دانش، نگرش و رفتار کوتاه مدت و بلندمدت زیست محیطی گردشگران داشته است به طوری که آزمون آماری تی تک نمونه ای، میانگین بالاتر از حد متوسط متغیرهای فوق و تفاوت معنادار آن را با حد متوسط، در سطح آلفای کمتر از 5 درصد مورد تایید قرار می دهد. از طرف دیگر بین متغیرهای ارتقای سطح دانش، میزان تقویت نگرش زیست محیطی و رفتارهای زیست محیطی گردشگران همبستگی مستقیم معنادار وجود داشته است. بنابراین برنامه های آموزشی و تفسیری در ارتقای سطح دانش، تقویت نگرش های زیست محیطی و ایجاد رفتارهای مثبت کوتاه مدت و بلندمدت زیست محیطی نقش بسیار مهمی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating tourists' views on the effectiveness of educational-interpretive programs in the Miankaleh protected area

نویسندگان [English]

  • Naser Aligholizadeh Firouzjaie 1
  • Framrz Barimani 2
  • Elham Hakimian 3
1 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, University of Mazandaran
2 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, University of Mazandaran
3 Master student of Ecotourism, Faculty of Humanities, Mazandaran University
چکیده [English]

Abstrat

The purpose of this study is to identify and explain the effectiveness of educational and interpretive programs offered to tourists in the Miankaleh Protected Area. The method of this research is descriptive-analytical based on survey. The method of data collection was through questionnaires and interviews. The statistical population of this study includes tourists who visited Miankaleh region in the form of tours in autumn and winter and benefited from educational and commentary programs. Also, based on the Cochran sampling formula, the sample size was 250 tourists and the sampling method in this study was simple random. The collected data were analyzed by one-sample t-test and correlation statistical tests. The results of this study indicate that the training and interpretation services provided to tourists by the local tour guide have a favorable effect on knowledge, attitude and short behavior. It has had a long-term and long-term environmental environment for tourists, so that the one-sample t-test confirms the average above the average of the above variables and its significant difference with the average, at the alpha level of less than 5%. . On the other hand, there was a significant direct correlation between the variables of knowledge promotion, strengthening environmental attitudes and environmental behaviors of tourists. Therefore, the educational and interpretive programs provided by the tour guide have played a very important role in improving the level of knowledge, strengthening environmental attitudes and positive short-term and long-term environmental behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • perception
  • behaviour
  • tourists