تاثیر دانش آینده‌پژوهی بر برنامه آموزشی و برنامه درسی مدارس کارآفرین در استان مازندران به منظور ارائه مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار رشته مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش تاثیر دانش آینده پژوهی بر برنامه آموزشی و برنامه درسی مدارس کارآفرین در استان مازندران به منظور ارائه مدل بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، روش گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و متخصصین برنامه آموزشی و برنامه درسی مدارس کارآفرین در استان مازندران در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 194 نفر بودند، که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای (بر حسب جنسیت) 123 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد دانش آینده پژوهی پارسا و همکاران (1390)، برنامه درسی شیخی (1388) و پرسشنامه محقق ساخته برنامه‌ریزی آموزشی بود. روایی این پرسشنامه‌ها توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفت، پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ (دانش آینده پژوهی برابر 78/0، برنامه درسی برابر 84/0 و برنامه‌ریزی آموزشی برابر 86/0 صدم) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که دانش آینده پژوهی بر برنامه آموزشی و برنامه درسی مدارس کارآفرین در استان مازندران به منظور ارائه مدل تاثیر دارد و 4 مؤلفه از دانش آینده پژوهی شامل درک مفهومی، توانایی محاسبات، روحیه آینده نگری و روش‌شناسی مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of futures studies knowledge on the curriculum of the entrepreneurial schools in Mazandaran province in order to provide a model

نویسنده [English]

  • maryam Taghvaeeyazdi
University faculty member
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of future research knowledge on the curriculum and curriculum of entrepreneurial schools in Mazandaran province in order to present the model under study. The purpose of this study was field data collection method and descriptive survey method. The statistical population consisted of all experts in the curriculum and curriculum of Entrepreneurship Schools in Mazandaran Province in the academic year of 1389-99 in 194, using Krejcie and Morgan table and stratified random sampling (by gender). 123 persons were selected as sample size. Data were collected using standard questionnaires of futures research knowledge of Parsa et al. (2011), Sheikh curriculum (2009) and researcher-made educational planning questionnaire. The validity of these questionnaires was confirmed by experts. Reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient (future research knowledge = 0.78, curriculum 0.84 and educational planning 0.86%). Descriptive and inferential statistics were used for data analysis using Spss and Lisrel software. The results showed that future research knowledge affects the curriculum and curriculum of entrepreneurial schools in Mazandaran province in order to present the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurology
  • Curriculum
  • Entrepreneurial Schools