واکاوی سیاست های ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران: ارائه مدلی نو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، دانشجوی مهمان ، دانشکده آموزش و آموزش خاص، دانشگاه گوتنبرگ سوئد،

2 دانشیار برنامه ریزی درسی، گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

3 استاد برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، ایران.

4 استاد رشته آموزش، گروه آموزش، دانشکده آموزش و آموزشهای خاص، دانشگاه گوتنبرگ، سوئد.

5 استادیار برنامه ریزی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

دانشگاه و صنعت در جهان امروز از عوامل مهم در توسعه هر جامعه ای به شمار میروند. بنابراین ارتباط بین این دو نهاد امری است که بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کشورها قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی سیاستهای ارتباط دانشگاه و صنعت می باشد. بدین منظور با کاربست روش نظریه زمینه ای به بررسی این مساله پرداخته شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش مصاحبه عمیق بوده است. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 12 نفر از مدیران بخشهای ارتباط با دانشگاه، تحقیق و توسعه و آموزش در صنعت و مدیران بخش ارتباط با صنعت و اساتید، دانشجویان که در دانشگاه با صنعت همکاری داشته اند بودند در قالب نمونه‌های نظری، به طور هدفمند و با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری و مقوله بندی استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد علیرغم تلاشهای زیادی برای بهبود روابط بین دانشگاه و صنعت صورت گرفته است با این وجود ارتباط بین این دو نهاد در کشور اثربخشی و کارایی لازم و کافی را ندارد. در انتها نیز مدلی برای بهبود ارتباط بین دانشگاه و صنعت در کشور ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing the Policies of the Industry and University Relations in Iran: : Developing a New Model

نویسندگان [English]

  • Sepideh Nikounejad 1
  • Mostafa Ghaderi 2
  • Nematolah Azizi 3
  • Per-Olof Thång 4
  • mohammad reza neyestani 5
1 PhD Student in Higher Education Development Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Guest Student, Faculty of Special Education, University of Gothenburg, Sweden
2 Associate Professor of Curriculum Planning, Department of Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Iran
3 Professor of Educational Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Iran.
4 Professor of Education, Department of Education, School of Education and Special Education, University of Gothenburg, Sweden.
5 Assistant Professor of Educational Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Universities and industry in the world today are important factors in the development of any society. Therefore, the relationship between these two institutions is something that has been increasingly considered by policymakers and planners of countries. The purpose of this study is to analyze the relationship between university and industry. For this purpose, using the method of grounded theory, this issue was investigated. The tools used in the research were in-depth interviews. Participants in the study included 12 managers of the departments of university relations, research and development and education in industry and managers of departments of industry relations and professors, students who had collaborated with industry in the university in the form of theoretical examples, purposefully and were selected and interviewed by snowball sampling method. In order to analyze the data, coding and categorization methods were used. The results of this study showed that despite many efforts to improve the relationship between academia and industry, however, the relationship between these two institutions in the country is not effective and efficient enough. Finally, a model for improving the relationship between academia and industry in the country is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • university
  • industry
  • analysis
  • interactions
  • pattern