مقاله پژوهشی

1. ارزیابی نرخ بازده آموزش درایران برحسب جنسیت دانش‌آموختگان شاغل و نوع آموزش آنان

صفحه 11-31


2. بازاریابی در آموزش عالی: شناسایی معیارها و منابع اطلاعاتی در انتخاب دانشگاه

صفحه 33-52


3. پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده‌ی عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آن

صفحه 53-79


4. تبیین شاخص‌ها و بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در دانشگاه خلیج فارس بوشهر

صفحه 81-101


5. تحولات جمعیت دانش‌آموزی در ایران با نگاهی به آینده

صفحه 103-126


6. طراحی و اعتبارسنجی ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی کیفیت دانش‌آموزان مدارس متوسطه (مطالعه‌ی موردی: مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد)

صفحه 127-155


7. مطالعه ترکیبی اثربخشی و کیفیت عملکرد واحد آموزش

صفحه 157-185