پیوند وثیق میان ارزشیابی و تصمیم‌گیری در الگوی سیپ: استفاده‌ی عملی ناصواب از الگوی سیپ، پیامد فهم نظری نادقیق آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 5
بهار و تابستان 1393
صفحه 53-79
  • تاریخ دریافت: 03 مهر 1392
  • تاریخ بازنگری: 09 آذر 1392
  • تاریخ پذیرش: 10 اسفند 1392