مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر مخارج دولت در آموزش؛ بر نرخ ثبت نام در مقاطع آموزشی مختلف (رهیافت پنل‌دیتا

صفحه 11-29


2. بررسی رابطه فناوری اطلاعات و فرصت های برابر آموزشی در استان مازندران

صفحه 31-54


3. بررسی رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از آداب استادان راهنم

صفحه 55-81


4. بررسی وضعیت موجود و مطلوب مشارکت مدیران و کارفرمایان در برنامه‌ریزی درسی آموزش‌عالی

صفحه 83-113


5. سنجش نابرابری فضایی در برخورداری از شاخص‌های آموزشی با استفاده از روش تاپسیس (مطالعه موردی: استان خوزستان)

صفحه 115-134


6. مدل سازی کاهش نابرابری‌های آموزشی مناطق 24 گانه آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

صفحه 135-157


7. مولفه‌های تاثیرگذار بر کارآفرینی در سازمان‌های آموزشی: واکاوی سازمان آموزش فنی ‌و حرفه‌ای استان کردستان

صفحه 159-182


8. وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌های علوم‌تربیتی در ایران و کانادا: مورد دانشگاه تهران و دانشگاه آلبرتا

صفحه 183-210