بازاریابی در آموزش عالی: شناسایی معیارها و منابع اطلاعاتی در انتخاب دانشگاه


دوره 3، شماره 5
بهار و تابستان 1393
صفحه 33-52
  • تاریخ دریافت: 17 شهریور 1392
  • تاریخ بازنگری: 13 آبان 1392
  • تاریخ پذیرش: 10 اسفند 1392