تبیین شاخص‌ها و بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در دانشگاه خلیج فارس بوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 5
بهار و تابستان 1393
صفحه 81-101
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1392
  • تاریخ بازنگری: 20 آذر 1392
  • تاریخ پذیرش: 10 اسفند 1392