طراحی و اعتبارسنجی ملاک‌ها و شاخص‌های ارزیابی کیفیت دانش‌آموزان مدارس متوسطه (مطالعه‌ی موردی: مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 5
بهار و تابستان 1393
صفحه 127-155
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1392
  • تاریخ بازنگری: 09 دی 1392
  • تاریخ پذیرش: 10 اسفند 1392