مقاله پژوهشی

1. بررسی رضایت مندی تحصیلی دانشجویان اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش محور: مطالعه‌ای موردی

صفحه 5-25


2. بررسی مدل جریان دانش‌آموزی دوره ‌راهنمایی تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان اهواز طی سال‌های برنامه چهارم توسعه کشور

صفحه 27-59


3. شایستگی های کانونی دانشجویانِ دانشگاه مازندران؛ ارتقا یا افت؟

صفحه 61-112


4. مطالعه تأثیر کیفیت(اطلاعات-آموزش-فنی-خدمات) برمیزان رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی

صفحه 113-129


5. مؤلفه‏های سازنده شایستگی‏های مهارت آموختگان

صفحه 131-162


6. نیاز سنجی آموزشی مدیران شرکت برق منطقه ای مازندران مبتنی بر الگوی شایستگی

صفحه 163-187


7. نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای بر مبنای مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانت

صفحه 189-224