دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 1-190 

مقاله پژوهشی

نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان

صفحه 13-28

10.22080/eps.2018.1784

حسین شکوهی فرد؛ محمدرضا آهنچیان؛ بختیار شعبانی ورکی؛ محمود سعیدی رضوانی


طراحی الگوی تضمین کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی دانشجو-معلمان در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 65-88

10.22080/eps.2018.1786

سیدمحمد میرکمالی؛ جواد پورکریمی؛ مقصود فراستخواه؛ مهدی نامداری پژمان