دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 1-221 
بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی» دردانشگاه‌های دولتی ایران

صفحه 67-100

عیسی ثمری؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ غلامرضا گرائی نژاد