مقاله پژوهشی

1. نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان

صفحه 13-28

حسین شکوهی فرد؛ محمدرضا آهنچیان؛ بختیار شعبانی ورکی؛ محمود سعیدی رضوانی


2. پدیدارشناسی ادراک دانشجویان از عناصر آموزشی در دانشگاه: مطالعه موردی مفهوم «صلاحیت»های آموزشی مدرسان

صفحه 30-64

جمال سلیمی؛ آرش عبدی


3. طراحی الگوی تضمین کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی دانشجو-معلمان در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 65-88

سیدمحمد میرکمالی؛ جواد پورکریمی؛ مقصود فراستخواه؛ مهدی نامداری پژمان


4. طراحی الگوی صلاحیت حرفه‌ای ارزشیابان و ممیزان کیفیت در نظام آموزش عالی

صفحه 89-105

رضا محمدی؛ اکبر خرسندی یامچی


5. ارزیابی کیفیت دوره‌های دکتری مدیریت درایران با استفاده از مدل سیپ

صفحه 106-130

حمیدرضا یزدانی؛ کیمیا نوریان؛ آرزو سلمانی


6. نیازسنجی و تعیین دوره‌های آموزشی کارکنان واحد‌های آموزش و پژوهش دانشگاه هرمزگان بر اساس رویکرد شایستگی

صفحه 133-166

هدا رضایی میرقائد؛ رضا احمدی کهنعلی؛ علیرضا کوشکی جهرمی


7. بررسی « شکاف انتظار – عمل» آموزش مهارت‌های حرفه‌ای در دانش آموختگان رشته حسابداری ( با تاکید بر دوره کارشناسی)

صفحه 168-188

حسین فخاری؛ شهرام دادگر