بررسی تاثیر مخارج دولت در آموزش؛ بر نرخ ثبت نام در مقاطع آموزشی مختلف (رهیافت پنل‌دیتا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها


دوره 3، شماره 6
پاییز و زمستان 1393
صفحه 11-29
  • تاریخ دریافت: 05 آذر 1392
  • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1393
  • تاریخ پذیرش: 08 شهریور 1393