دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-224