دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 1-210