1. ساماندهی مکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری با استفاده از منطق بولین و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی: مدارس مقطع راهنمایی مناطق 8 گانه شهر اهواز

دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-166

علی شجاعیان؛ سعید ملکی؛ مرتضی امیدی‌پور