بررسی تاثیر شایستگی‌های مدیران بر استراتژی‌های حل تعارض در دانشگاه علوم پزشکی بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل. بابل ، ایران

2 استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی راه دانش بابل. بابل ، ایران

10.22080/eps.2023.23379.2114

چکیده

هدف: محیط­های دانشگاهی دارای ویژگی­های منحصربفردی هستند که ناشی از انتظارات، جو و فرهنگ سازمانی آنها می باشد. فرهنگ بحث و گفتمان، روش اصلی ارتباطی در آموزش عالی است که مستلزم شایستگی­های مختص به خود می­باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شایستگی­های مدیران دانشگاهی بر استراتژی­های حل تعارض انجام شده است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گرداوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و مقطعی بوده و جامعه آماری در این پژوهش مدیران دانشگاه علوم پزشکی بابل بود. با استفاده از نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای، حجم نمونه آماری تعداد 72 نفر تعیین شد. در جمع­آوری داده­های تحقیق از روش میدانی و پرسشنامه­های استاندارد استفاده شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌های گردآوری‌شده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار  اسمارت پی­ال­اس استفاده شد.
یافته­ها: تجزیه‌و تحلیل داده‌ها نشان داد که میان شایستگی­های منابع انسانی و سبک حل تعارض مدیران دانشگاه علوم پزشکی بابل رابطه معناداری وجود دارد، بگونه ای که بین شایستگی اجتماعی(8/0) و شایستگی مدیریتی(68/0) با سبک همکاری در مدیریت تعارض بیشترین ارتباط وجود داشت.
نتیجه ­گیری و پیشنهادات: یکی از ویژگی‌های مدیران اثربخش توجه به برقراری ارتباطات مبتنی بر اعتماد با کارکنان است. شایستگی ‌های اجتماعی و مدیریتی به مدیران کمک می‌کند تا بهترین استراتژی مناسب مدیریت تعارض را در سازمان بکارگیرند. سبک همکاری راهبـردی مثبـت در حـل تعـارض محسـوب مـی شـود. بـا اسـتفاده از سـبک همـکاری، افـراد در جسـتجوی راه حل‌هایـی هسـتند کـه بـا منافع آنهـا متناسـب است و باعـث حفـظ ارتباطـات مؤثـر می‌شـود.
نوآوری و اصالت: شناسایی و تبیین رابطه شایستگی‌های مدیریتی،اجتماعی و فردی مدیران و استراتژی‌های سه‌گانه همکاری، رقابت و اجتناب در مدیریت تعارض در دانشگاه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of managers' competencies on conflict resolution strategies in Babol University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Mahbubeh Arab Kalmeri 1
 • mahmoud Yahyazadeh Far 2
 • neda Tahmasbi Roshan 1
 • mohsen razaghi oji talar 3
1 Professor Assistant -Rahedanesh institue of higher education .Babol.Iran
2 Professor - University of Mazandaran.Babolsar.Iran
3 Master of Management -Rahedanesh institue of higher education .Babol.Iran
چکیده [English]

Aim: Academic environments have unique characteristics that result from their expectations, climate, and organizational culture. Discussion culture is the main method of communication in higher education that requires its competencies. The aim of this study was to investigate the effect of university administrators' competencies on conflict resolution strategies at Babol University of Medical Sciences.
Methodology: This study is applied in terms of purpose and descriptive survey and cross-sectional in terms of the data collection method. The statistical population in this study was administrators of Babol University of Medical Sciences. by stratified random sampling, the statistical sample size was 72 people. The Feld method and questionnaire tool were used to collect research data. The structural equation method and Smart PLS software were used to analyze the collected data.
Finding: Data analysis showed there is a significant relationship between managers' competencies and the conflict resolution style of managers at Babol University of Medical Sciences. There was the highest relationship between social competence (0.8)  and managerial competence (0.68)  with the style of collaboration in conflict management.
Conclution: One of the characteristics of effective managers is to pay attention to establishing trust-based communication with employees. Social and managerial competencies help managers to use the best appropriate conflict management strategy in the organization. The collaboration style is a positive strategy in conflict resolution. By using the collaboration style, people are looking for solutions that are consistent with their interests and will preserve effective relationships.
Innovation and originality: Identifying and explaining the relationship between managers' managerial, social, and individual competencies and the three strategies of collaboration, competition, and avoidance in conflict management at university.

کلیدواژه‌ها [English]

 • conflict resolution strategies
 • managers' competencies
 • University of Medical Sciences
Ajike, E.O., Akinlabi, B.H., Magaji, N., & Sonubi, A.O. (2015). Effect of conflict management on the performance of financial service organization in Nigeria: An empirical study of Access Bank Plc. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(7), 260-272.
Armstrong, M. (2013). A Handbook of Human Resource Management Practice 10th Edition. Philadelphia: Kogan Page.
Davari,A.&Rezazadeh,A.(2014).Structural equation modeling with PLS software, Jahad danesggahi. [In Persian]
Demirkaya, Y. (2012). Teacher perceptions about conflict management strategies and communication styles of school principals. master's thesis,  Mehmet Akif Ersoy Universitesy.
Escobar,J.C.M., Mena,S.M & Benítez,A.C.M., Maury,A.(2022). Administration, competencies and management in educational institutions in Colombia,  Sociology International Journal, 6(5),265-271.
Fornell, C., & Larcker, D. F. 1981. Evaluating structural equations models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1),39-50.
Ghorone,D.(2020).Identifying professional competencies of university staff appropriate to their career path (Case Study: Ferdowsi University of Mashhad), Journal of research in educational science,14,667-683. [In Persian]
Hamayun,M. , Wei,S., Altaf,M., Khan, K.,&Attia,M.(2014).Conflict Management Strategies in Higher Education Institutions: Public Sector Universities in Kpk Province, Pakistan, Research on Humanities and Social Sciences,4(28), 161-168.
Hashemian,F., Abaspor., Rahimian,H., Delavar,A.& Ghiasi,S.(2017). Identify the effetive factors in improvement of managers' competencies, development management process,30(3),161-180. http://jmdp.ir/article-۱-۲۴۹۹-fa.html [In Persian]
Heydarinezhad,S.,Mehrabizade,M.,Davodi,A.,Payandeh,M.(2012).The relationship between personality traits and conflict management strategy in physical education managers of Khozestan province,Clinical psychology & personality(Daneshvar Raftar),3(5),65-74. https://sid.ir/paper/208681/fa [In Persian]
Kern, M. A., & Smutko,L.S.(2021). Collaborative governance: The role of university centers, institutes, and programs. Conflict Resolution Quarterly, 39(1),29-50. https://doi.org/10.1002/crq.21314.
Kosteli´c, K., Pauliši´c,M., & Božac,M.G. (2023). Modeling Conflicts at Work: The Case of Elementary School Employees in Croatia. Administrative Sciences,13(20), 1-31.https://doi.org/ 10.3390/admsci13010020 
Longe, O. (2015). Impact of workplace conflict management on organizational performance: A case of Nigerian manufacturing firm. Journal of Management and Strategy, 6(2),83-89. https://doi.org/10.5430/jms.v6n2p83
Machayekh,F.(2019)New prespectives in educational planning,Samt Press. [In Persian]
Mahmodi,M., Zarimatin,H., Bahirai,S.(2012). Identify and explain the competencies of university managers, Management in Islamic University,1(1),114-143. https://sid.ir/paper/471085/fa [In Persian]
 Martínez-López, J.A., Cano,J.M., Gómez,P.M.,& Costa e Silva,A.M.(2022). Analysis of the Perception of Conflict and Its Positive Resolution in University Students. Social Sciences 11(11).1-14. https:// doi.org/10.3390/socsci11110529  
Mohammadi ahmadabadi,N., Fallahzadeh,T.(2021) The effect Emotional Intelligence and Communicational Skills on Tension Management Strategies in Educational Managers, Journal of management and educational perspective,2(4),55-81. https://dx.doi.org/10.22034/jmep.2021.268890.1048 [In Persian]
Mueller, Chad M., Jennifer Richardson, Sunnie Lee Watson, and William Watson. 2022. Instructional Designers’ Perceptions & Experiences of Collaborative Conflict with Faculty. TechTrends, 66, 578–89.
Mwaniki, MG., Muathe, M. (2021). Organizational Conflict Management: The All Important Public Universities Performance Strategy Under Neglect in Kenya, European,Scientific Journal,7(12),181-209.  https://doi.org/10.19044/esj.2021.v17n12p181
Rahim, M. A. (2017). Managing conflict in organizations. Routledge Press .
Saadattalab,A.,Fathollahi,A., Karimitabar,H.(2021).The Mediating role of Organizational Justice in the Relationship between Transformational Leadership and Succession Planning in Higher Education, Journal of research in educational science,14(51),119-136. 10.22034/JIERA.2020.239018.2324 [In Persian]
Shabani Azadboni,M., Safari,M.(2020).The relationship between professional ethics and conflict management in high school principals in the west of Mazandaran province, Journal of management and educational perspective,2(2),59-76. [In Persian]
Soleymani,M.(2016).The relationship between cultural intelligence and ability of conflict resolution managers in the departments of Sport and Youth Hamadan Province, Organizational Behavior Management in Sport Studies,3(10),81-88. [In Persian]
Tabassi, A. A., Abdullah, A., & Bryde, D. J. (2019). Conflict Management, Team Coordination, and Performance Within Multicultural Temporary Projects: Evidence From the Construction Industry. Project Management Journal, 50(1), 101–114. https://doi.org/10.1177/8756972818818257
 
Uzan, T.,Ayik, A.(2017).Relationship  between Communication  and conflict management Styles of School Principals, Eurasian Journal of Educational Research,68(17),167-186. http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.68.9
Vasefian,F.,Khosravi,M.(2014). Relationship between Communication Skills and Conflict Resolution Management Strategies among Secondary School Principals, Journal of New Approaches in Educational Administration,5(19),59-74. [In Persian]
Watson, N.T., Rogers, K.S., Watson, K.L., Yep,C.(2018).Integrating social justice-based conflict resolution into higher education settings: Faculty, staff, and student professional development through mediation training, Conflict Resolution Quarterly, 36(3),251-262. https://doi.org/10.1002/crq.21233
Wilson, S.R., Waltman M.S.(1988). Assessing the Putnam-Wilson Organizational Communication Conflict Instrument (OCCI). Management Communication Quarterly,1(3),367-388. https://doi.org/10.1177/0893318988001003006
دوره 11، شماره 22
اسفند 1401
صفحه 199-212
 • تاریخ دریافت: 22 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 04 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 29 اسفند 1401